Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Kehittäminen > Osaava-ohjelma

Mikä on Osaava-ohjelma?

Osaava_logo.jpgOpetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2010 määräaikaisen Osaava-ohjelman, jonka tavoitteena on kehittää opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista. Osaava-ohjelma koostuu hankkeista, jotka muodostuvat alueellisista koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten verkostoista. Ohjelma on suunnattu yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioille ja tavoitteena on aktivoida organisaatioita kehittämään suunnitelmallisesti henkilöstönsä osaamista.

Osaava-ohjelma on tarkoitettu opetustoimessa työskenteleville henkilöille. Erityisinä kohderyhminä vuosina 2012-2013 ovat pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat, yli 55-vuotiaat opettajat sekä henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet lainkaan tai vain vähän täydennyskoulutukseen viime vuosina.

Mihin Osaava-ohjelman kehittämistoiminnalla pyritään?

Osaava-ohjelma tukee opetustoimen henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja moniammatillista yhteistyötä. Erityisinä tavoitteina on parantaa opetustoimessa työskentelevien osaamista sekä ylläpitää harvoin täydennyskoulutukseen osallistuvien henkilöiden uudistumiskykyä. Lähtökohtana on tarvelähtöisesti vahvistaa opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen rakenteita ja suunnitelmallisuutta, edistää työelämässä tapahtuvaa osaamisen kehittämistä, työhyvinvointia ja alan tehtävissä toimivien urakehitystä.

Ohjelmalla tuetaan paikallisesti ja alueellisesti osaamisen kehittämisessä tarvittavien rakenteiden, suunnitelmien ja toimintamallien luomista. Osaamistarvekartoitukset sekä paikalliset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat toimivat näiden runkona.

Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan myös työllisyyteen ja lieventämään eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta opetustoimen alalla, erityisesti rehtoreiden tai muiden ennalta määriteltyjen kohderyhmien osalta. Lisäksi keskeisellä sijalla ohjelmassa ovat työelämässä ja työn ohella tapahtuva kouluttautuminen sekä työurien pidentämiseen ja työssä pysymistä (erityisesti muutostilanteissa) tukevat toimet.

Osaava-ohjelmalla edistetään laatua ja työhyvinvointia

Koulutuksen järjestäjät tai oppilaitokset ovat voineet yhdessä alueellisesti tai muuten ohjelman tavoitteiden kannalta luontevasti koottuna verkostona hakea rahoitusta osaamisen kehittämisen suunnitelmien laatimiseksi, toiminnan rakenteiden vahvistamiseksi ja siihen liittyvän täydennyskoulutuksen järjestämiseksi. Kehittämistyöllä pyritään luomaan uusia, innovatiivisia osaamisen kehittämisen tapoja ja malleja, ja koulutukset pyritään toteuttamaan työyhteisössä ja nivomaan mahdollisimman suurelta osin työtehtäviin, tai järjestämään niiden ohella. Verkosto voi ohjelman avustuksella lisätä henkilöstönsä osaamista tai järjestää täydennyskoulutusta, joka edistää opetuksen laatutyötä, henkilöstön työhyvinvointia tai henkilöstön tietoyhteiskuntaosaamista. Osaamisen kehittämistä edistävien verkostojen yhteistyökumppaneina voi olla myös koulutuksen tai työelämän muita toimijoita. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan henkilöstön yksilölliset tarpeet, työyhteisön tarpeet sekä työnantajan tarpeet. Osaava-ohjelmassa järjestettävä täydennyskoulutus on maksutonta osallistujille.

Ohjelmaan kuuluva täydennyskoulutus suunnitellaan tukemaan työntekijöiden koulutustarpeita ja kehittämään työyhteisöjen toimintaa kokonaisuutena. Työnantaja voi saada tukea henkilöstön osaamistarvekartoitusten tekemiseen ja asiantuntija-apua paikalliseen käyttöön laadittavien koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen. Opiskeluun ja kehittämistyössä tarvittava ajankäyttö sovitaan työpaikkakohtaisesti. Työn ohella tapahtuvaan opiskeluun kannustetaan kehittämällä verkko-opetusta, osa-aikaisen opiskelun mahdollistavia malleja sekä työn/koulutuksen vuorottelua. Perinteisempien toteuttamistapojen rinnalla hyviä muita muotoja ovat esim. opintovierailut, verkko-opiskelu, video/audiovälitteinen koulutus, työskentelyn seuraaminen toisessa työyhteisössä, mentorointi tai muu vertaisoppiminen. Opiskeluun tarvittava ajankäyttö sovitetaan koulujen ja oppilaitosten muuhun työhön. Koulutukset suunnitellaan mahdollisimman suurelta osin työhön liittyviksi, jolloin koulujen ja oppilaitosten kehittämistä palvelee työtehtäviin liitettyjen koulutusosien suorittaminen.

Osaava-ohjelman osa-alueet

Osaava-ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta. Näitä ovat
1. Yksilöiden kehittäminen
2. Työyhteisöjen kehittäminen sekä
3. Vuotuinen seminaari hyvien käytänteiden vaihtamiseksi (Osaava Forum).

Yksilöiden kehittämisessä keskeisellä sijalla on sivistys- ja oppilaitosjohdon koulutus, työuran alkuvaiheessa olevien opettajien mentorointi, sekä korvamerkitty määräraha osallistumismaksuihin ennalta määrätyille kohderyhmille.

Työyhteisöjen kehittämisessä tärkeää on tukea koulujen ja oppilaitosten verkostoyhteistyötä.

Osaava-ohjelmassa järjestettiin 10.11.2010 Helsingissä ensimmäinen valtakunnallinen Osaava Forum. Se kokosi ohjelmassa kehitettyjä hyviä käytänteitä muiden käyttöön ja hyödynnettäväksi. Seuraava Osaava Forum II käytiin Mikkelissä 9.11.2011. Vuoden 2012 Osaava Forum III pidetään Oulussa 15.11.2012.

Osaava-ohjelman tausta

Osaava-ohjelman taustalla on hallitusohjelman tavoite, jonka mukaan "opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta".

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä esitys työnantajalle säädettävän velvoitteen sisällöiksi. Työryhmän 15.4.2009 tekemän ehdotuksen mukaisesti "Koulutuksen järjestäjälle asetettaisiin velvoite suunnitelmallisesti huolehtia siitä, että opetushenkilöstö ja opetuksen johto- ja tukitehtävissä työskentelevä henkilöstö osallistuvat riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutukseen vaikuttaisivat ammatillinen osaaminen, työn vaativuus ja toimenkuva. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011." Lisäksi työryhmä esitti, että "Käynnistetään määräaikainen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistava Osaava-ohjelma"

Osaava-ohjelma ja muu valtion rahoittama täydennyskoulutus

Osaava-ohjelmassa toteutetaan myös sivistys- ja oppilaitosjohdolle suunnattua muuta valtakunnallista täydennyskoulutusta kuten oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, rehtorin tehtäviin kannustava rekrytointikoulutus, uusien rehtoreiden koulutusohjelma, sekä tieto- ja viestintätekniikka koulun johtamisen ja pedagogisen uudistamisen välineenä.
 
Lisäksi uusille opettajille (2-5 vuotta tehtävässään toimineille) tarkoitettua vertaismentorointia tarjotaan valtakunnallisesti ja jatkossakin järjestetään koulutuspoliittisia tavoitteita tukevaa valtion rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Muusta valtion rahoittamasta opetustoimen henkilöstökoulutuksesta vastaavat Opetushallitus (valtion rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus) ja vuodesta 2010 alkaen aluehallintovirastot (entinen lääninhallitusten järjestämä lyhytkestoinen opetustoimen henkilöstökoulutus). Opetustoimen henkilöstö voi hakeutua näihin tarjottuihin täydennyskoulutuksiin jatkossakin omaehtoisesti tai työnantajan tuella. Tämä mainituille kohderyhmille maksuton tarjonta kannattaa huomioida paikallisessa kehittämistyössä. 

Lisätietoa Opetushallituksen muusta osallistujalle maksuttomasta koulutustarjonnasta: (Opetushallitus)

Työnantajalla on ensisijainen vastuu huolehtia henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Työnantajat järjestävät tarvittavaa henkilöstökoulutusta laatimiensa suunnitelmien mukaisesti.

© www.minedu.fi