Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Kehittäminen

taitoja hYVINvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin

Toteutusaika 1.8.2017-31.12.2019

kohderyhmä

Kohderyhmä muodostuu vanhuksille ja mielenterveysongelmista kärsiville palveluja tuottavien pk- ja mikroyritysten lisäksi lastensuojelu- ja nuorisokotipalveluita tarjoavista pk- ja mikroyrityksistä.

Hankkeen tavoitteet

1. Tämän hankkeen päätavoitteena on vastata SOTE-rakennemuutoksen haasteisiin kehittämällä sosiaali- ja terveysalan/hyvinvointialan pk- ja mikroyrityksille heidän tarpeistaan lähtevää valmennusta, esimerkiksi Soteuudistuksen myötä lisääntyvään palveluohjaukseen ja etäpalveluihin sekä luomalla monialainen yhteistyö- ja osaamisverkosto.

2. Tavoitteena on myös edistää Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan/hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten henkilökunnan tarvitseman koulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta. Koulutuksen lähtökohtana ovat pk- ja mikroyritysten henkilökunnan osaamis- ja koulutustarpeet, nykyhetken tilanne ja tulevaisuuden visio pk- ja mikroyritysten toimintaan vaikuttavista yhteiskunnallisista tekijöistä, joita ovat mm. hoiva-alan pk- ja mikroyritysten tarpeen lisääntyminen väestön ikääntymisen myötä sekä henkilökunnan ikääntyminen ja työvoiman vähentyminen. Välittömänä tavoitteena on pk- ja mikroyritysten henkilökunnan osaamisen parantuminen ja välillisenä tavoitteena yrityksen asiakasturvallisuuden ja ja työturvallisuuden lisääntyminen.

3. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja ja tuotetaan lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin. Sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten henkilökunnalle kehitetään heidän tarpeisiinsa pohjautuva ja heidän  ammattitaitoaan kehittävä simulaatio-opetukseen pohjautuva valmennus. Pk- ja mikroyritysten henkilökunnan valmentaminen simulaatiopedagogisin, toiminnallisin menetelmin on uutta ja ainutlaatuista sekä alueellisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna.

4. Hanke vastaa osaltaan paikallisiin ja alueellisiin työvoiman osaamistarpeisiin ja edistää siten työllisyyttä. Tulevaisuudessa pk- ja mikroyritysten henkilökunnan osaamistarpeet moninaistuvat ja monialaistuvat. Hankkeen tavoitteena on myös edistää pk- ja mikroyritysten kilpailukykyä markkinoilla kehittämällä yritysten henkilökunnan osaamista. Henkilökunnan osaamisen edistäminen voi lisätä yritysten houkuttelevuutta sekä asiakkaiden että tulevien työntekijöiden näkökulmasta.

5. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa oppilaitoksen,  ammattikorkeakoulun ja työelämän systemaattista yhteistyötä. PK- ja mikroyritysten yhteistyön kehittämisessä voidaan hyödyntää myös vertaismentorointia, jolle on keskeistä kollegiaalisuus, yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutteisuus. Vertaismentoroinnilla tarkoitetaan pk-ja mikroyritysten kollegiaalista tiedon jakamista, joka myös lisää heidän oppimistaan.

6. Hankkeen tavoitteena on myös edistää kestävän kehityksen periaatteita. Pk- ja mikroyrityksiä tuetaan näkemään ympäristöllisesti kestävään kehitykseen liittyvät seikat sekä menestystekijänä että myös julkisuus- ja työnantaja-/yrityskuvan olennaisena osana. Näin edistetään pk- ja mikroyritysten houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta.

7. Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hankkeessa edistetään sekä hankkeeseen osallistuvien miesten että naisten osaamista ja sopeutumiskykyä suhteessa muuttuviin  osaamistarpeisiin. Naisten ja miesten välisiä eroja yrittäjyydessä ei voida selittää erilaisilla ominaisuuksilla.Suomessa naisten yrittäjyysaste on lähes puolet alhaisempi kuin miesten. Kosketus yrittäjyyteen ja siten saatu yrittäjyyden malli voivat ohjata yksilön valintoja. Lastensuojelu- ja nuorisokotipalveluita tarjoavien pk-yritysten johdossa on useammin mies kuin nainen, vanhusten hoivapalveluita tuottavissa pk-yrityksissä taas johtajana on useimmiten nainen. PK-yritysten toiminnan laadun parantamiseksi olisi tärkeää edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Pk-yrityksessä sukupuolet myös täydentävät toisiaan.

8. Hanke tukee yhdenvertaisuutta. Hyvinvointialan pk-yrityksissä työskentelee myös henkilökuntaa, jolla saattaa olla heikot työelämävalmiudet tai puutteelliset taidot. Siksi hankkeessa tuetaan räätälöidyillä koulutusratkaisuilla heidän osaamistaan. Simulaatiovalmennusta tarjotaan yhdenvertaisesti erilaisille maakunnan sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointialan pk- ja mikroyrityksille.

9. Hankkeen tavoitteena on lisäksi edistää verkostoitumista alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkostoituminen tuottaa erityistä lisäarvoa hankkeessa, sillä simulaatiovalmennuksessa ylitetään toimialojen rajoja, jaetaan moniammatillista tietoa ja luodaan mahdollisesti uusia yhteistyötapoja. Simulaatiovalmennuksen ja -toimintaympäristön tavoitteena on auttaa yrityksiä tunnistamaan ja hyödyntämään kasvupotentiaalinsa. Simulaatiovalmennus toimintana on yrittäjyysmyönteinen sekä kehitykseen ja kasvuun rohkaiseva. Simulaatiovalmennuksen toteuttaminen on uutta sekä alueellisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Myös moniammatillisen verkostomaisen yhteistyöverkoston kehittäminen Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Koulutuskuntayhtymä Sedun, Terveysteknologian Kehittämiskeskus Eptek ry:n ja pk-ja miroyritysten välille on innovatiivinen ratkaisu. Pk- ja mikroyritysten osaamisen ja kilpailukyvyn edistämiseen kehitettävän simulaatiovalmennuksen ja monialaisen verkostomaisen yhteistyön mahdollisuuksista on tärkeää tiedottaa myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanke luo erinomaiset mahdollisuudet vastaavan kehittämistyön jatkamiselle esim. Itämeren alueen kumppaneiden kanssa.

Hankkeen tavoitteiden toteutumista mitataan hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen. Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi laaditaan oma mittari, jota käytetään sekä lähtötason arvioinnissa että prosessin arvioinnissa simulaatiovalmennuksen aikana. Mittariin sisällytetään mm. tiedollinen, taidollinen ja asenteellinen osio. Keskeistä on mitata osaamisen tason nousua.

Hankkeen päätoimijan sivusto:

https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/taitoja-hyvinvointipalveluja-tuottaville-pk-yrityksille-simulaation-keinoin/

hankkeen Toteuttajat

Hanke toteutetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Koulutuskuntayhtymä SEDUn ja Etelä-Pohjanmaan terveysteknologiakehittämiskeskus EPTEK ry:n yhteistyönä.

Rahoittaja

Keski-Suomen Ely-keskus

Yhteyshenkilöt

Sirke Uitto
p. 040 868 2075
sirke.uitto(at)sedu.fi

Pasi Jaskari
p. 040 868 0241
pasi.jaskari(at)sedu.fi