Sedussa voivat kaikkien alojen opiskelijat hakeutua osana opintojaan ulkomaan vaihtojaksolle . Ulkomailla hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi ammatillista tutkintoa. Pääsääntöisesti vaihtoon ei lähdetä vielä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, vaan vasta kun kokemusta ja opintoja on tarpeeksi takana. Joillakin aloilla ja joissakin maissa vaatimuksena on myös 18 vuoden ikä.

Opiskelijoiden ulkomaan jaksoille on kaksi hakuaikaa vuosittain. Kevätlukukauden aikana toteutettaville vaihtojaksoille haetaan syyslomaan mennessä (14.10.2022) ja syyslukukaudella toteutuviin vaihtoihin 31.3. mennessä.

Ennen molempia hakuaikoja yksikköjen kansainvälisyysvastaavat pitävät hakuinfoja, joissa kerrotaan haussa olevista paikoista ja neuvotaan hakuprosessissa.

Lisätietoja antavat myös yksiköiden kansainvälisyysvastaavat.


Kriteerit opiskelijoiden valinnassa ulkomaan jaksolle

Riittävä kielitaito Kielitaitovaatimukset vaihtelevat maittain. Englannin kielen taito on yleisin kielitaitovaatimus Sedun vaihtokohteissa. Tärkeintä on kuitenkin rohkeus käyttää kieltä ja kysyä neuvoa ja selviytyä kohdemaassa niin vapaa-ajalla kuin opiskelussakin.  Jos kohdemaan äidinkieli on joku muu kuin englanti, on tärkeää hankkia perustiedot maan kielestä.

Motivaatio ja selkeät tavoitteet Opiskelumotivaatio ja aktiivinen ote opiskeluun ovat tärkeimmät ominaisuudet ulkomaan vaihtoon lähtevillä opiskelijoilla. Opintomenestys Sedussa antaa myös suuntaa siihen, onko opiskelijalla valmiuksia lähteä ulkomaille opiskelemaan.


Rohkeus kertoa itsestään, koulutuksestaan ja Suomesta  Opiskelija joutuu ulkomaanjakson aikana tilanteisiin, joissa pitää osata kertoa omasta kotimaasta, koulutuksesta, ilmastosta tai kulttuurista. Näihin tilanteisiin on hyvä pystyä varautumaan.


Hyvät vuorovaikutustaidot  Ulkomaille lähtevä opiskelija on kohtelias ja tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja kunnioittaa ja ymmärtää erilaisuutta ja eri kulttuureja. Ulkomailla ollessa jokainen meistä edustaa Sedua ja kotimaata ja toimii kohteliaasti ja vastuullisesti kaikissa tilanteissa.


Itseohjautuvuus ja epätietoisuuden sietokyky Ulkomaanjakson onnistumisen kannalta tärkeitä seikkoja ovat oma-aloitteellisuus ja itseohjautuvuus. Kaikki ei reissussa mene aina suunnitelmien mukaan tai kuten Suomessa on totuttu, eikä kaikkeen voi millään varautua etukäteen. Jo pelkästään vaihtoon valmistautuessa voi joutua odottamaan tietoa työpaikan varmistumisesta pitkään.

 

Ulkomaan jaksojen rahoitus

Sedu myöntää vaihtoon lähtevälle opiskelijalle Erasmus+ - hankkeesta apurahan. Summa määräytyy matkan keston, matkustusetäisyyden ja kohdemaan kalleuden mukaan. Myös muita rahoitusvaihtoehtoja on tarjolla kohdemaasta riippuen, mm. Afrikan tai Aasian kohteisiin. Opiskelijalle maksetaan apurahan lisäksi myös omasta yksiköstä ruokarahaa ulkomaan vaihtojaksolle 6e/arkipäivä.

Kaikkia vaihtoja ei pystytä rahoittamaan hankkeiden apurahoilla, mutta matkan voi toteuttaa myös omalla kustannuksella. Tällöinkin kansainvälisyysvastaava auttaa opiskelijaa prosessissa parhaan mukaan.

Lisäksi kannattaa aina ottaa yhteys Kelaan ja tarkistaa mahdollisuus korotettuun opintorahaan ja asumistukeen. Pyydettäessä kansainvälisyysvastaava voi kirjoittaa Kelaa varten todistuksen siitä, että opiskelija suorittaa ulkomailla opintoja, jotka sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon.

Opiskelija sitoutuu lähtemään ulkomaille apurahasopimuksessa sovitun ajan. Matkan voi keskeyttää vakavan sairastumisen vuoksi, mikäli sairaus vaatii hoitoa kotimaassa. Tällöin vaaditaan sairastumisesta ja jakson keskeytyksestä lääkärintodistus. 

Rahoitettu Erasmus+ -ohjelmasta

Vakuutukset, terveys ja turvallisuus

Onnistuneen ulkomaanjakson varmistamiseksi matkaan on valmistauduttava myös terveys- ja turvallisuusnäkökulmasta. Jokaisella Eurooppaan matkustavalla opiskelijalla on oltava lompakossaan Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortin voi tilata maksutta Kelasta, ja se tulee 1-2 viikossa suoraan kotiin postissa. Kortti oikeuttaa opiskelijan saamaan samaa sairaanhoitoa samalla hinnalla kuin maassa asuvat henkilöt. Kohdemaan järjestelmästä riippuen hoito on siis joko kokonaan ilmaista tai siitä täytyy maksaa omavastuuosuus tai joku muu summa.

Sedun opiskelijat ovat vakuutettuja työpaikoilla ja oppilaitoksissa myös ulkomailla. Sedun vakuutusturvaan sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutuksen lisäksi matkavakuutus.

Ennen matkaa on hyvä käydä tapaamassa terveydenhoitajaa ja jutella esim. matkalla tarvittavista rokotuksista. Oppilaitos korvaa Euroopan ulkopuolelle lähtevien opiskelijoiden ulkomaan jaksoihin liittyvät pakolliset rokotukset. Eurooppaan matkustavat opiskelijat maksavat itse mahdolliset rokotuskulut. Terveydenhoitoalan opiskelijoiden on mahdollista saada ilmaiseksi hepatiitti B-rokotteen.
Iso-Britanniaan työskentelemään lähtevien terveydenhuoltoalan opiskelijoiden tulee ottaa mukaan myös englanninkielinen rikosrekisteriote. Lisäksi joillakin aloilla, esim catering- alalla, voidaan tarvita englanninkielinen salmonellatodistus. Jos opiskelijalla on jatkuva lääkitys käytössä, ulkomaan matkalle kannattaa ottaa omat lääkkeet mukaan, koska lääkkeiden saatavuus eri maissa voi vaihdella.

Ulkomaille matkustavan on hyvä tehdä matkustusilmoitus ulkoministeriölle tai Suomen edustustolle. Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin. Ilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.matkustusilmoitus.fi. Tärkeistä asiakirjoista on hyvä olla mukana kopio katoamisen varalta (esim. passi).

Jokaisen ulkomaille matkustavan on syytä muistaa kunnioittaa paikallisia tapoja ja uskontoa ja tietenkin kohdemaan lakia ja hyviä tapoja. Paikallisten antamia neuvoja ja ohjeita turvallisuuden suhteen kannattaa myös kuunnella. Turhia riskejä ja tyhmänrohkeita tempauksia kannattaa välttää.

 

Valmentautuminen, OLS ja Moodle

Ulkomaan jaksolle lähtevän opiskelijalle on syytä aloittaa valmentautuminen reissuun heti kun vaihtojakso ulkomaille on tiedossa. Valmennukseen kuuluu kieli- ja kulttuurivalmennusta (kansainvälisyysvastaava ohjaa) ja ammatillista valmennusta (ammatillinen opettaja ohjaa). Valmennuksen suorittaminen on ehto rahoituksen saamiselle ja se kuuluu pakollisena jokaiselle vaihtoon lähtevälle.

Ulkomaan jaksoa varten täytetään useita asiakirjoja, joiden käytöstä saa neuvoa ja ohjausta kansainvälisyysvastaavalta.

OLS -kielivalmennus

Ennen ulkomaan jakson alkua Erasmus+ -apurahan saava opiskelija tekee OLS-kielitestin. Kielitaito arvioidaan pääasiallisessa työkielessä, joka on yleensä englanti. Mikäli opiskelijalla on vahva saksan, ranskan, espanjan, italian tai hollannin taito, hän voi testata taitonsa myös jossakin näistä. Kielitaitotaso arvioidaan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan kuusiportaisella asteikolla: A1 / A2 Basic User, B1 / B2 Independent User ja C1 / C2 Proficient User. Tietyn tason saavuttaminen ei ole edellytys vaihtoon pääsemiselle, mutta testiin osallistuminen on pakollinen.

Jos opiskelijan kielitaito on tasoa A1 / A2 ja B1, hänelle lähetetään automaattisesti sähköpostiin OLS-kielikurssi englannin kielessä. Hän voi opiskella englantia kurssin avulla omaan tahtiin ennen matkaa ja koko matkan ajan.  Mikäli opiskelija saavuttaa kielitestissä tason B2 tai C1 / C2, opiskelija voi valita OLS-kielikurssin myös ns. paikallisessa kielessä.

Opiskelijan kielitaito testataan toisen kerran mahdollisimman pian ulkomaan jakson päätyttyä, jotta nähdään, miten kielitaito on karttunut matkan aikana. Kutsu testin tekemiseen tulee automaattisesti sähköpostiin.

OLS-kielikurssin kautta opiskelija voi kätevästi suorittaa kielivalmennusta, mutta hän voi halutessaan osallistua myös kansalaisopiston kielikursseille tms. omakustanteisesti. Kielivalmennus voidaan myös tunnistaa ja tunnustaa osaksi opintoja.


Moodle – valmennus

Ulkomaan vaihtojaksolle osallistuvat opiskelijat suorittavat myös Moodle-valmennuskurssin Get Set, Ready and Go. Kurssille rekisteröitymistä varten opiskelijat tarvitsevat kurssiavaimen. Kansainvälisyysvastaava ohjaa ja neuvoo Moodle-valmennuksen tekemisessä.

 

Ulkomaan jakson asiakirjat

Ulkomaan jaksoa varten tehdään Learning Agreement –sopimus ulkomaisen yhteistyökumppanin, Sedun ja opiskelijan kesken. Sopimuksen sisältöä ja jakson tavoitteita suunnitellaan yhdessä opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa. Jakson aikana voi tapahtua myös arkioppimista tai muuta ei- suunniteltua oppimista, jota voidaan tunnistaa ja tunnustaa vaihtojakson jälkeen.


Opiskelijoiden ulkomaanjaksojen aikana hankitusta osaamisesta on tärkeä saada arviointi kohdemaan edustajalta. Kansainvälisen yhteistyökumppanin edustaja antaa arvioinnin siitä, onko opiskelija oppinut ne asiat, jotka oppimissopimukseen on kirjattu.

Arvioinnissa voidaan käyttää englanninkielistä Student Assessment  -lomaketta tai muita englanninkielisiä tai kohdekielisiä arviointilomakkeita. Ulkomailla hankittua osaamista kuvataan Europass- liikkuvuustodistuksessa (Europass Mobility).  Jokainen vaihtoon lähtijä saa Sedussa esitäytetyn liikkuvuustodistuksen matkalle mukaan.

 

Vaihtojakson jälkeen

Palattuaan kotimaahan opiskelija käy palautekeskustelun kansainvälisyysvastaavan ja ammatillisen opettajan kanssa. Palautekeskustelussa keskustellaan vaihtojakson sisällöstä ja onnistumisesta ja opiskelija esittää matkalta saadut dokumentit. Keskustelun ja dokumenttien pohjalta tunnistetaan ja tunnustetaan ulkomailla hankittu osaaminen.

Opiskelijan on palautettava seuraavat asiakirjat allekirjoitettuna:

Learning Agreement - oppimissopimus (alkuperäinen)
Europass Mobility liikkuvuustodistus (kopio)
Student Assessment - arviointilomake (kopio)
Kaikki matkustamiseen liittyvät tositteet: matkaliput, boarding passit
Kopiot mahdollisista työtodistuksista

Lisäksi opiskelijan tehtävänä on laatia vapaamuotoinen matkaraportti. Raportti voi olla blogin, videopäiväkirjan, Powerpointin, päiväkirjan tms. muodossa.

Opiskelijan velvollisuus on myös täyttää Mobility tool – raportti 30 päivän kuluessa kotimaahan saapumisen jälkeen. Raportissa opiskelija arvioi vaihdon onnistumista ja apurahan riittävyyttä. 

 

HAE VAIHTOON