Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Arviointi ja osaamisen osoittaminen

Arvioinnin tehtävänä on
  • ohjata ja kannustaa sinua tavoitteiden saavuttamisessa
  • kehittää itsearviointitaitojasi
  • tukea kasvuasi niin ammatillisesti kuin ihmisenäkin
  • antaa tietoa osaamisestasi sinulle itsellesi, opettajille, työnantajille ja jatko-opintoihin pyrkimistä varten.

Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1-5 (1.8.2018 tai sen jälkeen aloittaneet). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa suoritukset arvioidaan asteikolla Hyväksytty/hylätty.

 

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu (L 531/2017, 55 §)

Arvioinnin tarkistaminen: Opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Arvioinnin oikaisu tutkintokoulutuksessa:

Jos opiskelija ei ole tyytyväinen arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen, hän voi pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisu on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli päätös on ilmeisen virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat.

Työelämätoimikunnille voi lähettää oikaisupyynnön ja muita niiden toimialaan kuuluvia asiakirjoja sähköpostilla (ks. osoitteet alla olevasta linkistä) tai työelämätoimikunnan osoitteella:
XX työelämätoimikunta
c/o Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki

Linkki työelämätoimikuntien sähköpostiosoitteisiin:

http://oph.fi/download/189389_Tyoelamatoimikuntien_sahkopostiosoitteet_31.1.pdf

 

Osaamisen osoittaminen

Osoitat tutkinnon perusteissa edellytettävän osaamisen käytännön työtilanteissa ja -tehtävissä. Näyttöjen arviointiin osallistuu opettaja ja työelämän edustaja. Tarkempaa tietoa osaamisen osoittamisesta saat työelämässä oppimisen ohjaajalta.