Ohjeet ja säännöt

Turvallinen ja mielekäs oppimisympäristö on meidän kaikkien vastuulla. Yhteiset pelisäännöt helpottavat Sedun opiskelijoiden ja henkilöstön yhteiseloa, lisäävät opiskelu- ja työskentelymukavuutta ja tekevät yhteisestä työskentely-ympäristöstä turvallisen.

 

Opetukseen osallistuminen

Edellytämme sinulta säännöllistä ja täsmällistä osallistumista opetukseen. Velvoite osallistua opetukseen on määritelty laissa:
"Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei poissaololle ole perusteltua syytä."
(laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 94 §)

Laki koskee kaikkia ammatillisia tutkintoja, lukuun ottamatta työvoimakoulutusta. Työvoimakoulutuksessa sovelletaan julkista työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. 

Voit olla poissa vain sairauden tai hyvissä ajoin ennalta sovitun syyn vuoksi. Luvan poissaoloon voi antaa opettaja oman oppituntinsa osalta, vastuuohjaaja (1-3 pv) ja koulutuspäällikkö ( > 3 pv). Yli kolme päivää kestävästä sairaudesta on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.

Työelämässä oppimista seurataan työelämän sääntöjen mukaisesti. Sinun tulee ilmoittaa kaikista poissaoloistasi sekä työpaikkaohjaajalle että työelämässä oppimista ohjaavalle opettajalle. Poissa voit olla 1-3 päivää omalla ilmoituksella, pidemmistä poissaoloista on hankittava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Mikäli työpaikka niin vaatii, todistus on oltava kaikilta poissaolopäiviltä.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus seurata opiskelijan koulutukseen osallistumista, ehkäistä poissaoloja ja toteuttaa niihin liittyviä toimenpiteitä.

Vastuuohjaajat seuraavat opiskelijoidensa opintojen etenemistä ja läsnäoloa sekä toteuttavat näihin liittyviä toimenpiteitä.

Opettajat seuraavat osallistumista opetukseen ja merkitsevät poissaolot Wilmaan. Jos opiskelijalla on luvattomia poissaoloja, opettaja on yhteydessä huoltajaan.

Huoltaja voi seurata opiskelijan osallistumista opetukseen Wilman huoltaja-liittymän kautta. Jos opiskelija laiminlyö opintojaan, vastuuohjaaja on yhteydessä huoltajaan.

 

Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat - katso lisää täältä

Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi viimeistään 1 kk:n kuluessa siitä, kun hän on viimeksi osallistunut opetukseen, näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen.

Kunnalla on oikeus ja velvollisuus ohjata oppivelvollinen soveltuvaan koulutukseen. Kunta voi myös osoittaa opiskelupaikan (viimeinen vaihtoehto).

Huoltaja on ensisijaisesti vastuussa siitä, että opiskelija osallistuu opetukseen. Jos opiskelijalle kertyy luvattomia poissaoloja, eikä huoltajaa tavoiteta, asiasta tehdään ilmoitus asuinkunnalle.

 

Järjestyssäännöt

Yhteiset pelisäännöt helpottavat Sedun opiskelijoiden ja henkilöstön yhteiseloa sekä lisäävät opiskelu- ja työskentelymukavuutta. Noudattamalla järjestyssääntöjä parannamme myös liikenneturvallisuutta Sedun kampusalueilla.

Tutustu Sedun järjestyssääntöihin.


Työturvallisuus

Työturvallisuudella on merkittävä osuus ammatillisen koulutuksen toteutuksessa. Tavoitteena on, että opiskelija:

 • osaa alansa työsuojelumääräykset sekä -ohjeet ja myös noudattaa niitä
 • arvostaa turvallista, viihtyisää ja terveellistä työympäristöä ja myös kehittää sitä
 • tunnistaa työhön liittyvät vaarat ja terveyshaitat, jolloin hän osaa suojautua niiltä sekä torjua niitä
 • pystyy suunnittelemaan itselleen ergonomisesti terveellisen työympäristön
 • ylläpitää työ- ja toimintakykyä sekä omaa terveyttään
 • kykenee huolehtimaan ympäristönsuojelusta sekä työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä

 

Tupakointi

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu on savuton oppilaitos ja työpaikka.

Tupakointi on kielletty 

 • kaikkialla sisä- ja ulkotiloissa
 • työ- ja opiskelupäivien aikana
 • työelämässä oppimisessa
 • opiskeluun liittyvillä matkoilla ja tapahtumissa, esim. opintomatkat ja messut
 • kuntayhtymän omistamissa ja vuokraamissa tiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa

Tupakkatuotteita ei myydä kuntayhtymän tiloissa, ja opiskelijoita tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Savuttomuudesta on ilmoitettu näkyvästi asianmukaisin kyltein.

Kun opiskelija tulee terveydenhoitajan vastaanotolle aikomuksenaan lopettaa tupakkatuotteiden käyttö, hänen nikotiiniriippuvuutensa selvitetään. Kaikki eivät tarvitse tai hyödy nikotiinikorvaushoidosta.

Sedu kustantaa nikotiinipurukumit opiskelijoille kolmen viikon ajaksi. Opiskelija saa muutaman päivän tarvetta vastaavan määrän kerrallaan. Nikotiinikorvaushoito tapahtuu terveydenhoitajan valvonnassa ja opastuksella, jolloin opiskelija käy vastaanotolla useamman kerran kolmen viikon aikana. Nämä käynnit keskusteluineen tukevat tupakkatuotteen käytön lopettamista.

Jos opiskelija tarvitsee nikotiinikorvaushoitoa vielä kolmen viikon jälkeen, opiskelijan on kustannettava se itse.

 

Vaatetus

Työskennellessäsi Sedun oppimisympäristöissä ja työpaikalla käytät kyseisen alan vaatimukset täyttäviä työ- tai suojavaatteita ja jalkineita.

Takit jätetään pukukaappiin tai naulakkoon omalla vastuulla: älä jätä taskuihisi rahaa tai muuta arvokasta!

 

Liikkuminen alueella

Pihoissa on vähän tilaa ja paljon liikennettä, joka koostuu niin jalankulkijoista kuin moottoriajoneuvoista. Aja lyhintä tietä pysäköintipaikalle. Käytä alhaista nopeutta ja noudata erityistä varovaisuutta. Noudata ohjeita kulkuneuvojen pysäköinnistä ja polkupyörien säilytyksestä. Oppilaitos ei vastaa pysäköintipaikalla tapahtuneista vahingoista.

 

Järjestys, siisteys ja ympäristöasiat

Sedu huomioi ympäristöasiat toiminnassaan ja siksi onkin tärkeää, että jokainen toimii ympäristöjärjestelmän ohjeiden mukaisesti. Lajittelu on pyritty järjestämään toimivaksi, ja se edellyttää kaikilta toimimista lajitteluohjeitten mukaisesti. Opettajat opastavat sinut opintojen alkaessa jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun.