Napauta superhaku
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Käsitelty

Sedun johtoryhmässä 22.5.2015

    

Hyväksytty

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa 22.6.2015 / 67§1 Järjestyssääntöjen perusta ja tarkoitus

Sedun järjestyssäännöt pohjautuvat seuraavaan lainsäädäntöön

 • laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998
 • laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 951/2011
 • valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta811/1998,ja asetuksen muuttamiseksi säädetty valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta 799/2015
 • oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013
 • tupakkalaki 693/1976
 • alkoholilaki 1143/1994
 • järjestyslaki 612/2003

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda edellytykset koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle sekä perusta kouluyhteisön työrauhalle, turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat opiskelijoita työelämän vaateisiin. Keskeisenä periaatteena on ihmistä arvostava, aktiivinen, myönteinen ja vastuullinen käyttäytyminen sekä terveitten elämäntapojen edistäminen.

2 Soveltamisalue

Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikissa opiskelutilanteissa ja niihin välittömästi liittyvissä yhteyksissä, jotka ovat opetussuunnitelman mukaista opetusta tai toimintaa. Opiskelija on järjestyssääntöjen alainen

 • kaikkina päivinä oppilaitoksen tiloissa, piha- ja tonttialueella, harjoitustyömailla ja oppilaitoksen työssäoppimiskohteissa sekä oppilaitoksen käyttämillä liikuntapaikoilla, ja opetukseen liittyvissä tapahtumissa 
 • työajan ja -alueen ulkopuolella, opiskeluun kiinteästi liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, jollaisia ovat oppilaitoksen järjestämät opinto- ja kilpailumatkat sekä opiskelijoiden järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat.

3 Opiskelijan oikeudet

Tutkintokohtaisessa  opetussuunnitelmassa  kuvataan  opintojen  etenemistä ja HOPSissa sovitaan, kuinka opiskelijan opiskelu etenee.

Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. (787/2014 §29)

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta. (787/2014 §29)

Koulutuksen järjestäjän tulee laatia yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin ja valintoihin perustuva henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään opiskelun aikana. (787/2014 §29a)

§30 todetaan lisäksi opiskelija oikeudesta osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

4 Opiskelijan velvollisuudet

4.1 Osallistuminen opetukseen

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.(630/1998, 34 §)

Opiskelija opiskelee tutkinnon työjärjestyksen ja/tai HOPSin mukaisesti.

Opiskelijoiden läsnäoloa seurataan merkitsemällä poissaolot sähköiseen päiväkirjaan.

4.2 Käyttäytyminen

Jokainen on velvollinen noudattamaan siisteyttä oppilaitoksen tiloissa. Tahallinen sotkeminen johtaa korvausvelvollisuuteen ja kurinpitotoimiin.

Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja annettuja ruokailuaikoja.


Opetustilanteessa elektronisten laitteiden kuten puhelimien, soittimien ja pelien käyttö on kielletty muussa kuin opetustarkoituksessa. Oppilaitoksen opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja tietojärjestelmiä tulee käyttää sääntöjen mukaisesti. Netin ja sosiaalisen median asiaton käyttö on kielletty.

4.3 Liikenneturvallisuus

Oppilaitoksen alueella ja opetuskohteissa tapahtuvassa liikenteessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta sekä tieliikennesääntöjä. Ajoneuvot on pysäköitävä niille varatuille paikoille.

4.4 Työturvallisuus

Opiskelijan tulee noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä huo-lehtia omasta ja muiden turvallisuudesta. Opiskelijan on lisäksi noudatettava muita alakohtaisia ohjeistuksia muun muassa hygieniaohjeita. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan välittömästi opettajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle puutteista tai vioista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa turvallisuudelle. (Työturvallisuuslaki 738/2002).

Opiskelijan on käytännön työtehtävissä ja työssäoppimassa ollessaan käytettävä koulutusalakohtaisten ohjeiden mukaisia sekä työantajan hänelle tehtävään työhön osoittamia työvaatteita, suojaimia ja turvavarusteita.

4.5 Oppilaitoksen omaisuuden käyttö

Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Vahingoista tai katoamisesta on ilmoitettava heti opettajalle tai henkilökuntaan kuuluvalle. Oppilaitoksen omaisuuden tahallisesta vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee kaiken ikäisiä opiskelijoita. Oppilaitoksen omaisuutta ei saa luvatta viedä oppilaitoksen ulkopuolelle. (Vahingonkorvauslaki 412/1974)

4.6 Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö ja käsittely

Koulutuskeskus Sedu on savuton oppilaitos. Tupakointi sekä sähkötupakan ja nuuskan käyttö ja käsittely on kielletty oppilaitoksen sisätiloissa ja alueella. Tupakointi on kielletty työ- ja opiskelupäivien aikana mukaan lukien työssäoppimisjaksot.

Opiskeluun liittyvät matkat ja tapahtumat, esim. opintomatkat ja messut, ovat kaikki savuttomia. Päihteiden (esim. lääkkeiden väärinkäyttö, alkoholi, huumeet) luvaton hallussapito, myynti, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty järjestyssääntöjen soveltamisalueella.

4.7 Koulurauha

Oppilaitokseen ei saa tuoda, eikä työpäivän aikana saa pitää hallussa, sellaista esinettä tai ainetta, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisten turvallisuutta, ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa työpäivän aikana opiskelijan mukana olevat tavarat kielletyn tai vaaralliseksi esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisten turvallisuutta.  Näin voidaan toimita, jos opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.
Tarkastaminen edellyttää aina perusteltua ja todennäköistä ilmeistä syytä, ja on aina viimesijainen toimintatapa. Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tilanteessa tulee olla läsnä kaksi aikuista koulun henkilökunnasta, joista toisen opiskelija voi valita, jos valituksi tullut henkilö on mahdollista saada paikalle.

Opiskelijan esineiden tai aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata ja siitä tulee antaa kirjallinen selvitys koulutuksen järjestäjälle. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman nopeasti.

5 Kurinpito

Opiskelijan rikkoessa työpäivän aikana järjestystä, voidaan ottaa kurinpitotoimet käyttöön. Kurinpitotoimia ovat poistumismääräys opetustiloista ja opetuksesta epääminen enintään kolmeksi työpäiväksi sekä hallintopäätöksenä annettavat kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta ja / tai asuntolasta ja opiskeluoikeuden pidättäminen.

Tarkempaa tietoa em. kurinpitotoimista löytyy erillisestä Koulutuskeskus Sedun kurinpito käytänteiden toimintaohjeesta.

6 Muut määräykset

 • Oppilaitos ei vastaa sen tiloihin jätetystä omaisuudesta.
 • Niissä opetuspisteissä,joissa on opiskelija-asuntola noudatetaan asuntolan järjestyssääntöjä sääntöjen soveltamisalueella.

7 Järjestyssäännöistä tiedottaminen

Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa. Järjestyssäännöt sijaitsevat sähköisenä koulutuskeskus Sedun henkilöstön intrassa.

intra -> organisaatio -> toimintaa ohjaavat säännöt

Koulutuspäällikkö käy läpi toimintaohjeet henkilöstökokouksissa sekä ohjausryhmissä lukuvuosittain ja aina päivitetyn version tullessa. Uusi henkilöstö perehdytetään toimintaohjeisiin perehdyttämisoppaassa olevan perehdyttämisprosessin mukaisesti.


Opetuspisteen opiskelijat
Opiskelijoita tiedotetaan opiskelijan oppaan ja opiskelijaintran kautta.
Ryhmänohjaajalla on iso rooli järjestysääntöjen läpikäymisessä opiskelijoiden kanssa. Ryhmänohjaajat käyvät läpi järjestyssäännöt osana Sedulaisen orientoivia opintoja.
Tarvittaessa tehdään tarkempia tiedotuksia ryhmäkohtaisesti.


Työssäoppimispaikat
Järjestyssäännöt käydään läpi työpaikkaohjaaja koulutuksessa.

Opiskelijoiden huoltajat
Järjestyssäännöistä tiedotetaan opiskelijoiden huoltajille kotiväenilloissa.

8 Voimassaolo

Järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi sen jälkeen kun Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on järjestyssäännöt hyväksynyt.