Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Käsitelty

Sedun pedagoginen johtoryhmässä 19.12.2018

    

Hyväksytty

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa 22.1.2019 / 14§

1 Järjestyssääntöjen perusta ja tarkoitus

Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Sedun järjestyssäännöt pohjautuvat seuraavaan lainsäädäntöön

 • laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017
 • laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 547/2018
 • valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017
 • oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013
 • laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 886/2017
 • tupakkalaki 549/2016
 • alkoholilaki 1102/2017
 • järjestyslaki 612/2003
 • työturvallisuuslaki 738/2002
 • vahingonkorvauslaki 412/1974.

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda edellytykset koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle sekä perusta kouluyhteisön työrauhalle, turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista Sedun opiskelijaa vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat opiskelijoita työelämän vaateisiin. Keskeisenä periaatteena on ihmistä arvostava, aktiivinen, myönteinen ja vastuullinen käyttäytyminen sekä terveiden elämäntapojen edistäminen.


2 Soveltamisalue

Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikissa oppimistilanteissa ja niihin välittömästi liittyvissä yhteyksissä, jotka ovat tutkinnon toteutussuunnitelman mukaista opetusta tai toimintaa.

Opiskelija on järjestyssääntöjen alainen kaikkina päivinä seuraavasti:

 • oppilaitoksen tiloissa, piha- ja tonttialueella sekä oppimisympäristönä toimivilla harjoitustyömailla
 • työpaikoilla työelämässä oppimisen aikana sekä oppilaitoksen käyttämillä liikuntapaikoilla
 • työajan ja -alueen ulkopuolella, opiskeluun kiinteästi liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, jollaisia ovat oppilaitoksen järjestämät opinto- ja kilpailumatkat, kansainvälisyysmatkat sekä opiskelijoiden järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat.


3 Opiskelijan oikeudet


Tutkintokohtaisessa toteutussuunnitelmassa kuvataan opintojen etenemistä ja HOKSissa (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) sovitaan, kuinka opiskelijan opiskelu etenee.

Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi (531/2017, 61 §).

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta (531/2017, 61 §).

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että jokaiselle koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtainen opiskelun kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot ja jota päivitetään opiskelun aikana (513/2017, 44 §).

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (513/2017, 80 §).


4 Opiskelijan velvollisuudet


4.1 Osallistuminen opetukseen
Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (531/2017, 94 §).
Opiskelijoiden läsnäoloa seurataan merkitsemällä poissaolot opiskelijahallintojärjestelmään.


4.2 Käyttäytyminen
Jokainen on velvollinen noudattamaan hyviä käytöstapoja ja siisteyttä oppilaitoksen tiloissa. Tahallinen sotkeminen johtaa korvausvelvollisuuteen ja kurinpitotoimiin.
Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja annettuja ruokailuaikoja.
Opetustilanteessa elektronisten laitteiden esim. puhelimien, soittimien ja pelien käyttö on kielletty muussa kuin opetustarkoituksessa.
Oppilaitoksen opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja tietojärjestelmiä tulee käyttää sääntöjen mukaisesti.


4.3 Liikenneturvallisuus
Oppilaitoksen alueella ja muissa oppilaitoksen oppimisympäristöissä sekä opiskelupäivän aikaisissa siirtymisissä on liikenteessä noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta sekä tieliikennesääntöjä. Ajoneuvot on pysäköitävä niille varatuille paikoille.

 

4.4 Turvallisuus
Opiskelijan tulee noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta. Opiskelijan on lisäksi noudatettava muita alakohtaisia ohjeistuksia muun muassa hygieniaohjeita. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan välittömästi opettajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle puutteista tai vioista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa turvallisuudelle (Työturvallisuuslaki 738/2002).

Opiskelijan on käytännön työtehtävissä ja työelämässä oppimisessa käytettävä alakohtaisten ohjeiden mukaisia sekä työantajan hänelle tehtävään työhön osoittamia työvaatteita, suojaimia ja turvavarusteita.

Opiskelijalla on velvollisuus pitää salassa työelämässä oppimisessa saamansa tiedot alan säädösten mukaisesti.

 

4.5 Oppilaitoksen omaisuus

Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Vahingoista tai katoamisesta on ilmoitettava heti opettajalle tai henkilökuntaan kuuluvalle. Oppilaitoksen omaisuuden tahallisesta vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee kaiken ikäisiä opiskelijoita. Oppilaitoksen omaisuutta ei saa luvatta viedä oppilaitoksen ulkopuolelle (Vahingonkorvauslaki 412/1974).

 

4.6 Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö ja käsittely
Sedu on savuton oppilaitos. Tupakointi sekä sähkötupakan ja nuuskan käyttö ja käsittely on kielletty oppilaitoksen sisätiloissa ja alueella. Tupakointi on kielletty työ- ja opiskelupäivien aikana mukaan lukien työelämässä oppiminen.

Opiskeluun liittyvät matkat ja tapahtumat, esim. opintomatkat ja messut, ovat kaikki savuttomia.


Päihteiden (esim. lääkkeiden väärinkäyttö, alkoholi, huumeet) luvaton hallussapito, myynti, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty järjestyssääntöjen soveltamisalueella.


4.7 Turvallinen opiskeluympäristö
Oppilaitokseen ei saa tuoda, eikä työpäivän aikana saa pitää hallussa, sellaista esinettä tai ainetta, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisten turvallisuutta, ja jos sen hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä (513/2017, 80 §).

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa työpäivän aikana opiskelijan mukana olevat tavarat ja hallinnassa olevat säilytystilat kielletyn tai vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi. Näin voidaan toimia, jos opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole (513/2017, 90 §).

Tarkastaminen edellyttää aina perusteltua syytä ja on aina viimesijainen toimintatapa. Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tilanteessa tulee olla läsnä kaksi aikuista koulun henkilökunnasta. Heistä toisen opiskelija voi valita, jos valituksi tullut henkilö on mahdollista saada paikalle.


5 Kurinpito


Opiskelijan rikkoessa järjestystä, voidaan ottaa kurinpitotoimet käyttöön. Kurinpitotoimia ovat poistumismääräys opetustiloista ja opetuksesta evääminen enintään kolmeksi työpäiväksi sekä hallintopäätöksenä annettavat kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta ja / tai asuntolasta ja opiskeluoikeuden pidättäminen.

Tarkempaa tietoa em. kurinpitotoimista löytyy erillisestä Sedun kurinpitokäytänteiden toimintaohjeesta.


6 Muut määräykset


Oppilaitos ei vastaa sen tiloihin jätetystä omaisuudesta.

Niissä opetuspisteissä, joissa on opiskelija-asuntola, noudatetaan asuntolan järjestyssääntöjä sääntöjen soveltamisalueella.


7 Järjestyssäännöistä tiedottaminen


Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa.
Järjestyssäännöt sijaitsevat sähköisenä Sedun www.sivuilla; Tietoa Sedusta opiskelijalle.


Henkilöstö
Koulutuspäällikkö käy läpi toimintaohjeet henkilöstökokouksissa lukuvuosittain ja aina päivitetyn version tullessa.
Uusi henkilöstö perehdytetään toimintaohjeisiin perehdyttämisoppaassa olevan perehdyttämisprosessin mukaisesti.

Opetuspisteen opiskelijat
Opiskelijoita tiedotetaan opiskelijan oppaan ja Sedun www-sivujen kautta.
Vastuuohjaaja käy läpi järjestyssäännöt osana henkilökohtaistamisprosessia.

Työelämässä oppiminen
Järjestyssäännöt käydään läpi työpaikkaohjaajakoulutuksessa.

Opiskelijoiden huoltajat
Järjestyssäännöistä tiedotetaan opiskelijoiden huoltajille kotiväenilloissa ja Sedun www-sivujen kautta.

 

8 Voimassaolo

Järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi sen jälkeen, kun Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on järjestyssäännöt hyväksynyt.