Sedu

Ammatillinen perustutkinto

opiskelijan_opas_ammatit_ryhma.jpg

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opinnot kestävät 3 vuotta. Ylioppilailla tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on opiskeluaika tätä lyhyempi osaamisen tunnustamisen ansiosta.

Osa on kontaktiopetusta, osa itsenäistä työskentelyä. Osaamispisteitä kertyy myös mm. työssäoppimisesta sekä erilaisista projektitöistä. Työssäoppimisjaksolla noudatetaan työssäoppimispaikan aikatauluja.

Tutkinnon rakenne
 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 135 osp
 Tutkinto- ja osaamisalakohtaiset opinnot
 • pakolliset tutkinnon osat
 • valinnaiset tutkinnon osat
 • tutkinnon osia vapaasti valittavista tutkinnon osista 5 - 15 osp
 • työssäoppimista vähintään 30 osp
 • ammattiosaamisen näytöt
 
 YHTEISET TUTKINNON OSAT (YTO) 35 osp
 •  Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp (pakolliset 8 osp, valinnaiset 3 osp)
  • Äidinkieli, suomi (pakolliset 5 osp, valinnaiset 0-3 osp)
  • Toinen kotimainen kieli, ruotsi (pakolliset 1 osp, valinnaiset 0-3 osp)
  • Vieras kieli, englanti (pakolliset 2 osp, valinnaiset 0-3 osp)
 •  Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp (pakolliset 6 osp, valinnaiset 3 osp)
  • Matematiikka (pakolliset 3 osp, valinnaiset 0-3 osp)
  • Fysiikka ja kemia (pakolliset 2 osp, valinnaiset 0-3 osp)
  • Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen
   (pakolliset 1 osp, valinnaiset 0-3 osp)
 •  Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp (pakolliset 5 osp, valinnaiset 3 osp)
  • Yhteiskuntataidot (pakolliset 1 osp, valinnaiset 0-3 osp)
  • Työelämätaidot (pakolliset 1 osp, valinnaiset 0-3 osp)
  • Yrittäjyys ja yritystoiminta (pakolliset 1 osp, valinnaiset 0-3 osp)
  • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (pakolliset 2 osp, valinnaiset 0-3 osp)
 •  Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp (kaikki valinnaisia)
  • Kulttuurien tuntemus
  • Taide ja kulttuuri
  • Etiikka
  • Psykologia
  • Ympäristöosaaminen
  • Osa-alueet muista edellä mainituista YTO-ryhmistä
 
  VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 osp
  •  Ammatillisia tutkinnon osia
  •  Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia
  •  Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja
  •  Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja
  •  Työkokemuksen kautta hankittua osaamista

  Arviointi

  Tutkintotodistus koostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta.  Toisen asteen ammatillisissa opinnoissa käytetään kolmiportaista arviointiasteikkoa kiitettävä (K3), hyvä (H2) ja tyydyttävä (T1).

  Opinnot on suoritettava hyväksytysti. Jos suoritus hylätään, sinulle tarjotaan mahdollisuus opintosuorituksen uusintaan. Osaamista verrataan opintokokonaisuuden pohjalta laadittuihin arvioinnin kriteereihin.

  Näet omat arvosanasi WinhaWillen opiskelijasivuilta, joille saat tunnukset opintojen alkaessa.

  Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  Osaamisen tunnustamisella sinulle voidaan lukea hyväksi ja korvata pakollisia, valinnaisia tai vapaasti valittavia tutkinnon osia. Sinun tulee hakea muualla suorittamiesi opintojen tai muutoin hankkimasi osaamisen arvioimista ja tunnustamista. Hakemus tulee tehdä riittävän ajoissa ennen mainittujen opintojen tai tutkinnon osien alkamista. Sinun tulee esittää osaamisen arvioinnin edellyttämä selvitys opinnoistasi ja osaamisestasi.

  Lisätietoja osaamisen tunnustamisesta saat omalta opinto-ohjaajaltasi ja Intrasta.

  kenkasarja_vaaka_02.png

  Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt
  Työssäoppiminen on osa ammatillisen koulutuksen opintoja. Sen laajuus ammatillisessa perustutkinnossa on vähintään 30 osaamispistettä ja se jakaantuu eri opiskeluvuosille. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua. Työssäoppijalla on oikeus opintotukeen ja muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Opettajat ohjeistavat ja perehdyttävät opiskelijat työssäoppimisen periaatteisiin ja pelisääntöihin.

  Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan sekä työelämässä että oppilaitosympäristössä. Laadit itsellesi työpaikkakohtaisen näyttösuunnitelman työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa.

  Ammattiosaamisen näyttö on työelämän toimintakokonaisuus, joka arvioidaan konkreettisten arviointiperusteiden avulla, ja se voi olla perustutkinnosta riippuen esim. kytkinremontti, hiusten leikkuu tai metsänviljely. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi on keskeinen osa tutkinnon osien arviointia.

  HOPS ja HOJKS
  Opintojen alkaessa sinulle laaditaan valintojesi ja/tai aikaisempien opintojesi pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS. Sen toteutumisesta ja seurannasta vastaavat opiskelija, ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja.

  Erityisopiskelijalle ryhmänohjaaja laatii yhdessä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä koskevan suunnitelman, HOJKSin, jonka mukaan opiskelija etenee opinnoissaan. HOJKSia sekä HOPSia päivitetään määrävälein.

  Jatko-opintokelpoisuus
  Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettu vähintään kolmivuotinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi mille alalle tahansa ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin siten kuin yliopisto sen määrittelee.

  kenkasarja_vaaka_01.png

  Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

  Hae nyt Kysy neuvoa