Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

HOPEosk

- osuuskunta pedagogisena oppimisympäristönä

tavoitteena yhteinen ymmärrys ja tahtotila siitä, että osuuskunta on oppilaitoksissa ensisijaisesti pedagoginen oppimisympäristö, jossa opiskelija voi joustavasti opiskella ammatillisia tutkinnon osiaan

Hankkeen oppilaitoskohtaiset tavoitteet
Koulutuskeskus Sedun yhteydessä toimii kaksi osuuskuntaa, KAMP ja Artesaaniosuuskunta Pohjanmaa. Näistä KAMP on Sedun yhteinen osuuskunta, jossa on useita alatoiminimiä. Artesaaniosuuskunta Pohjanmaa on kulttuurialan opiskelijoiden oma osuuskunta, jolla on kumppanuussopimus Sedun kanssa. Sedussa tavoitteena on varmistaa yhteinen ymmärrys ja tahtotila siitä, että osuuskunta on oppilaitoksissa ensisijaisesti pedagoginen oppimisympäristö. Opiskelijalla on niin halutessaan mahdollisuus opiskella lähes kaikki ammatilliset opintonsa osuuskunnan kautta. Tämän mahdollisuuden tukemiseksi tarvitaan tiimivalmentamiseen perustuvaa osuuskuntapedagogiikkaa. Toiminnan tasalaatuisuuden takaamiseksi tavoitteena on luoda osuuskuntatoiminnan pedagogiset säännöt sekä tuottaa osuuskunnille hyvät ja toimivat sopimuspohjat, asiakirjat ja hinnoittelun laskentataulukot.

Tavoitteena on myös johdon ja henkilöstön tietoisuuden lisääminen siitä, miten osuuskunta toimii pedagogisena oppimisympäristönä. Osuuskuntapedagogiikka on tiimioppimisen pedagogiikkaa ja tämä vaatii tiimivalmennustaitojen kehittämistä.

Hankkeen toimenpiteet
Neljä (4) ammatillista opettajaa toteuttaa ryhmänsä kanssa (ryhmä voi koostua myös eri suuntautumisalojen opiskelijoista) 10ov:n laajuisen valmennusjakson osuuskuntaa oppimisympäristönä käyttäen. Valmennusjakso toteutetaan tiimioppimisen menetelmillä. Opettajat päättävät toteutettavat tutkinnon osat sekä laativat tutkinnon osan opetussuunnitelmaan (10ov) perustuvan toteutussuunnitelman ja toteuttavat sen.

Koulutuskeskus Sedu nimeää 26.8.2013 mennessä kehittämiseen osallistuvat opettajat. Opettajat sitoutuvat osallistumaan HOPE-osk -leireille sekä muuhun kehittämistyöhön koko hankkeen ajaksi. Opettajat ovat mukana kehittämässä osuuskunnille hyvät ja toimivat sopimuspohjat, asiakirjat ja hinnoittelun laskentataulukot. Kehittämistoimintaan kuuluvat myös vertais-, ryhmä- ja virtuaalimentoroinnit.

Sedussa hankkeen toimenpiteitä ovat myös sisäinen vertaiskehittäminen ja tiedottaminen sekä HOPE-osk -hankkeen esittely Sedun kahdeksassa yksikössä.

Hankkeen tulokset
Hankkeen tuloksena on syntynyt:

  • yhteinen ymmärrys osuuskunnan mahdollisuuksista oppilaitoksissa ensisijaisesti pedagogisena oppimisympäristönä ja tahtotila toiminnan edelleen kehittämiseen pedagogisesta näkökulmasta
  • osuuskuntatoiminnan pedagogiset säännöt Sedussa
  • osuuskunnille hyvät ja toimivat sopimuspohjat, asiakirjat ja hinnoittelun laskentataulukot
  • tiimivalmennustaidot ovat kehittyneet


Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen hankkeessa
Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa ja oppimisen ohjauksessa luovasti. Näitä menetelmiä voivat olla mm. blogin käyttö oppimisprosessin raportoinnissa, sähköisen materiaali- ja tietopankin kokoaminen, sosiaalisen median hyödyntäminen vertaisoppimisessa ja mentoroinnissa.

Yhteystiedot
HOPEosk-hankkeen yhteyshenkilö Riitta Tuokko
p. 040 868 0683
riitta.tuokko@sedu.fi

hopeosk.png

Liitteet