Simulaattorimaailma_logonauha.jpg

 

UUTTA TEKNIIKKAA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLE (UUTE – SOTE)

Hyvinvointiteknologiaa, tuotteita ja palveluja Sosiaali – ja Terveysalalle!


Tavoite
UUTE – SoTe (Uutta Tekniikkaa Sosiaali – ja Terveysalalle) – hankekokonaisuuden (investointi- ja kehittämishanke) tavoitteena on vauhdittaa Etelä- Pohjanmaan sote-alan toimijoiden digitalisoitumista ja koronapandemiasta toipumista. Hanke edistää vihreää kasvua sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää toimintaa.

Kohderyhmä

  • Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan yksityiset yritykset sekä julkinen ja kolmas sektori
  • Turva-alan ja teknologia-alan yritykset mm. sähkö - automaatio ja ICT – aloilta, joilla on selkeä kytkös sosiaali- ja terveysalaan

Välillisenä kohderyhmänä ovat Sedun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat mukaan lukien väyläopintojen opiskelijat, muut toisen asteen oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut, jotka voivat hyödyntää hankkeen tuloksia, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon etujärjestöt ja teknologia – ja turva-alan edustajat. Myös E-P:n maakunta ja kunnat hyötyvät tuloksista alueen elinvoiman ja yrittäjyyden edistämisessä.

Toimenpiteet
Hankkeessa kehitetään Sedun Kirkkokadun uudiskampukselle moderni digitaalinen oppimisympäristö, joka sisältää maakunnan sote-alan toimijoita palvelevan eKampuksen. Hankkeen investoinnit ovat siirreltäviä ja muunneltavia työpaikoille ja myös Sedun eri kampuksille. Kehittämishankkeessa laaditaan digitalisaation ja teknologian käyttöönottoa tukevia verkkopedagogisia malleja, vertaisoppimisen, vertaistuen ja digitutoroinnin menetelmiä sekä uudenlaisia yhteistyöverkostoja. Vahvistetaan myös Sedu- SeAMK - yhteistyömallia ja kehitysalustaa sote-alan työelämää palvelemaan.

Hanke sisältää viisi työpakettia:

Työpaketti 1: Verkostoituminen ja kumppanuudet
Työpaketti 2. Kirkkokadun kampuksen ja eKampuksen tilaratkaisujen ja investointien valmistelu ja hankinnat
Työpaketti 3: Pilottien käynnistäminen investointien pohjalta - (mm. aistihuone, TKI- ja oppimisympäristöjen hybriditilavarustelut, XReach-etätukiratkaisut ja etäalusta sekä hoivarobotiikka)
Työpaketti 4. Viestintä ja hyvien käytänteiden jakaminen hankkeen tuloksista ja toimintamalleista
Työpaketti 5: Hankkeen johto, hallinto ja raportointi

Kehittämisalustan hankinnat (pilotointi)

1) Interaktiivinen aistihuone (virtuaalitodellisuus AR/VR)
2) TKI – ja oppimisympäristöjen hybridivarustelut (hybridivarustellussa virtuaalisessa ja interaktiivisessa tilassa eri varustuksineen voi seurata opetusta esim. etänä thinglink – ympäristö; eKampus autenttisena etäosallistumisena työelämälle tai toisin päin)
3) XReach – etätukiratkaisut ja etäalusta sote-alan työpaikoille (XR-käynnistysprojekti)
4) Hoivarobotiikka


Hankkeen tulokset ja vaikutukset

  • Sote-alan ja turva -/teknologia-alan yrityksiin syntyy mahdollisuuksien mukaan lisää työpaikkoja, myös TKI-työpaikkoja
  • Yritykset aloittavat uutta liiketoimintaa ja/tai niissä tapahtuu liikevaihdon tai henkilöstön lisäystä
  • Yritykset kehittävät uusia tai paranneltuja digitaalisia tuotteita, palveluja ja niitä tukevia palveluprosesseja markkinoille ja/tai sote-alan yrityksille
  • Sedun Kirkkokadun uudiskampuksen moderni digitaalinen TKI- ja oppimisympäristö, joka sisältää alueen sote-alaa palvelevan eKampuksen
  • Verkkopedagogiset toimintamallit sekä vertaisoppimisen ja digitutoroinnin toimintamallit oppilaitoksen ja työelämän kesken
  • Yhteistyökonsepti tilojen käytössä työelämän ja eri kouluasteiden kesken (Sedu - SeAMK).
  • Kansainvälisen yhteistyön kasvu sote-alan sekä turva- ja teknologia-alan toimijoiden kesken (yhteistyön hybridimallit)

Toteutusaika:
1.10.2021 – 31.8.2023

Rahoittaja:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja:
Hanna Lindberg p. 040 680 7554
Marja-Terttu Kurunsaari p. 040 868 0814
Minna Haasio p. 040 830 4258
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sedu.fi