Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Sedun imagokyselyn 2019 tiivistelmä

 Tutkimustiedot

Tutkimus on tehty opinnäytetyönä Sedulle ja siinä on käytetty kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää. Tavoitteena oli selvittää Sedun imagoa yritysasiakkaiden näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin Sedun vahvuuksia, heikkouksia ja kehityskohteita sekä selvitettiin yritysasiakkaiden mahdollisia koulutustarpeita.

Kysely lähetettiin Webropol-ohjelman kautta yli 20 työntekijän yrityksiin. Vastaajina johto- ja päällikkötason henkilöt. Kysely lähti 1340 vastaanottajalle (CRM + SoPro). Vastaajatavoite oli 200. Vastauksia tuli yhteensä 211 eli 16 %.

Vastauksia tuli eniten terveys- ja sosiaalipalveluista, teollisuudesta, majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä muusta palvelutoiminnasta. Eniten vastattiin EP:n alueelta; Seinäjoki, Lapua ja Alavus. Tuloksia analysoitiin mm. Webropol-ohjelmassa.

Tunnettuus ja palvelut

Tutuin koulutuksenjärjestäjä maakunnassa on ylivoimaisesti Sedu, jonka valitsi 83 % vastaajista. Tulokseen voi vaikuttaa se, että suuri osa vastaajista oli Seinäjoelta ja Lapualta, jolloin Sedu on heille myös lähin koulutuksenjärjestäjä.

Käytetyimmät Sedun palvelut

1.                         opiskelijoita työelämässä oppimisjaksolla –koulutussopimus

2.                         nykyisen henkilöstön koulutus oppisopimuksella

3.                         uuden työntekijän rekrytointi oppisopimuksella

4.                         kortti- ja sertifikaattikoulutukset

 

Tyytyväisyys palveluihin

Vastaajista reilusti yli puolet on tyytyväisiä Sedun palveluihin ja vastausten keskiarvoksi muodostui 3,4 (asteikolla 1–4). Yli puolet vastanneista myös suosittelisivat Sedun palveluita. 10 % vastaajista ei suosittelisi. 98 % vastanneista aikoo käyttää jatkossakin palveluita.

Sedun onnistumisissa nousivat esille mm:

- hyvä koulutustarjonta

- osaava henkilökunta

- paikallisuus

- näkyvyys

- markkinointi

- monipuolisuus

- hyvä yhteistyökyky

 

Yritysten koulutustarpeet

Vapaaehtoinen kysymys; mitä koulutustarpeita yrityksen henkilöstöllä on. Vastauksia tuli yhteensä 90 ja niissä nousi esiin mm:

- henkilöstöhallinto

- asiakaspalvelu

- sosiaalialan opinnot

- korttikoulutukset

- kansainvälisen kaupan osaaminen

- lisäkoulutukset

Kyselyn lopussa sai jättää yhteystiedot, jos vastaaja toivoi, että häneen ollaan yhteydessä. Yhteydenottopyyntöjä jätti yhteensä 16 vastaajaa, joihin on oltu yhteydessä.

 

Palvelut joita tulevaisuudessa Sedulta halutaan

Jatkossa Sedun palveluista halutaan käyttää mm.

                          oppisopimuskoulutusta

                          korttikoulutusta

                          koulutussopimusta

                          henkilöstön lisäkoulutusta

 

Vastaajat, jotka eivät halunneet käyttää jatkossa Sedun palveluita sanoivat syyksi sen, että heillä ei ole tarvetta koulutuksille.

Spontaanit mielikuvat Sedusta

- monipuolisuus

- henkilökunnan ammattitaitoisuus

- yhteistyökyky

- ammatillinen koulutus

- aikuiskoulutus

- paikallisuus

- opetuksessa käytännön väheneminen ja resurssien niukkuus.

 

Mielikuvat Sedusta

- luotettava

- edullinen

- ammattitaitoinen

- hyödyllinen

- monipuolinen

- tunnettu ja hyvämaineinen

Vähiten Sedun imagoon liitettiin kansainvälisyys ja tuloksellisuus.

 

Kehittämisehdotukset

Vapaaehtoiseen kysymykseen vastasi 81 hlöä. Kehitysehdotuksia mm:

- enemmän vuorovaikutusta yritysten kanssa

- yrityskäyntien ja yritysyhteistyön lisääminen

- opiskelijoiden huomioiminen yksilöinä

- kansainvälisyyden korostaminen

- ulkomaalaisten opiskelijoiden houkutteleminen

- opettajien osaamisen lisääminen

- koulutuksia voisi laajentaa enemmän eri paikkakunnille

- oppilaille yksilöllisempää opetusta ja neuvontaa opintojen suunnitteluissa

- nuorten koulutuksiin ryhtiä ja koulutusaikaa voisi lyhentää, koska nyt nuorilla on liikaa vapaapäiviä ja opiskelun voisi suorittaa lyhyemmässä ajassa

- uudenlaisia koulutusmuotoja ja digitaalisuutta voisi käyttää enemmän hyväksi.

Erityisesti monet vastaajat toivoivat yritysyhteistyön lisäämistä opiskelijoiden ja yritysten välillä. Opiskelijoiden työelämäkytköksiä tulisi vahvistaa ja opiskelijat tulisi saada ajoissa työelämään kiinni.

Vastaajat toivoivat myös yrityskäyntien lisäämistä. Yrityskäynnit voivat auttaa uravalinnoissa ja niiden avulla opiskelijat voivat löytää mieleisiä ”harjoittelupaikkoja”. Yrityksistä voisi myös enemmän tulla henkilöitä luennoimaan opiskelijoille. Tämä lisäisi opiskelijoiden ja yritysten vuorovaikutusta.

Tutkimuksen lopputuloksena on se, että Sedun imago on hyvin positiivinen ja Sedua pidetään luotettavana, paikallisena ja ammattitaitoisena sekä koulutustarjonnaltaan monipuolisena.

 

Opinnäytetyö, koulutusyksikkö: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Tekijä: Rita-Rosita Ojaniemi