Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Sedu oli mukana Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeessa, jonka toteuttivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sedu ja Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian kehittämiskeskus EPTEK ry yhteistyössä 1.8.2017-31.12.2019. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen päätavoitteena oli edistää sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten henkilöstökoulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta Etelä-Pohjanmaalla. Tavoitteena oli myös edistää yritysten kilpailukykyä kehittämällä henkilökunnan osaamista.

Koulutusten lähtökohtana olivat henkilökunnan osaamis- ja koulutustarpeet. Nämä kartoitettiin yrityskäynneillä ja Webropol-kyselyllä syksyllä 2017. Yrityskäyntien ja kyselyn tuloksena syntyi mittari, jota hyödynnettiin hankkeen loppuvaiheessa interventioiden ja tulosten vaikuttavuuden arvioimiseksi.
Koulutukset toteutettiin taitopajoina, työpajoina ja varsinaisina simulaatioharjoituksina jälkipuinteineen.

Hankkeeseen osallistui neljä Sedun asiantuntijaa sekä kolme erityisasiantuntijaa yksittäisiin simulaatiovalmennuspäiviin.

Simulaatiovalmennushankkeen kohderyhmänä oli noin 20 vanhuksille, kehitysvammaisille ja mielenterveysongelmista kärsiville tuki-, hoito-, kuntoutus- ja asumispalveluja tuottavaa mikroyritystä sekä lastensuojelu- ja nuorisokotipalveluita tarjoavaa yritystä.

Hankkeen aikana toteutettiin yli 160 moniammatillista simulaatiovalmennusta, joihin osallistui kaikkiaan 220 henkilöä. Koulutustaustaltaan osallistujat olivat lähihoitajia, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin räätälöity koulutus niille pk-yritysten työntekijöille, joilla ei ollut sosiaali- ja terveysalan ammatillista koulutusta. Räätälöityjen koulutusten avulla pyrittiin edistämään asiakas- ja työturvallisuutta, mutta myös ihmisen anatomian ja fysiologian sekä erilaisten sairaustilanteiden tiedollista ja taidollista osaamista.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli myös vahvistaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Sedun, EPTEK:n ja työelämän systemaattista yhteistyötä. Tämä oli tärkeää, koska näin syntyi tiedon vaihtoa ja esimerkiksi uusia sisältöjä hankkeen tuottamaan skenaariopankkiin. Esimerkkinä mm. etäpalveluohjaus ja asiakkaita/asukkaita osallistava simulaatiomalli. Sedulaiset tuottivat mm.

  • Turvallisuuskävely –simulaatiomenetelmän,
  • virtuaalivideoita muistisairaan kohtaaminen ja vuorovaikutus- koulutuspakettiin sekä
  • pelastuspatjalla toteutettavaan hätäevakuointiin liittyvän perehdytysvideon yrityksen käyttöön.

Myös ergonomia ja voimavaralähtöinen avustaminen siirtymisissä –koulutuspaketti todettiin hankkeen aikana tarpeelliseksi.

SeAMK:n sosiaali- ja terveysyksikön osaaminen ja panos kyselyjen ja mittarin tekemisessä, aineistojen analyysissä sekä artikkeleiden kirjoittamisessa oli tärkeä. Hankkeen simulaatiovalmennusinterventioiden vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä kartoitettiin hankkeessa kehitetyllä mittarilla vuonna 2019:

  • Vastaajista 89% koki simulaatiovalmennuksen vastanneen heidän osaamistarpeisiinsa hyvin.
  • Vastaajista 82% koki ammatillisen osaamisensa kehittyneen paljon.
  • Lisäksi vastaajista 83% koki voineensa soveltaa ja hyödyntää simulaatiovalmennuksen tuomaa uutta osaamista työssään paljon.

Vastaajien mukaan simulaatiovalmennus-konsepti sopii erityisen hyvin jo ammatissa toimivien ja kokeneiden työntekijöiden osaamisen kehittämismenetelmäksi, koska se mahdollistaa aikaisemman kokemuksen hyödyntämisen ja toiminnallisen, kokonaisvaltaisen oppimisen. Moniammatillisen simulaatiovalmennuksen myötä hankkeeseen osallistuneet pk-yritysten työntekijät pystyivät myös jakamaan osaamistaan sekä verkostoitumaan alueellisella tasolla. (Salminen-Tuomaala 2019)

Kokemuksena tämä hanke oli meille Sedun hanketoteuttajille hyödyllinen. Saimme runsaasti projektiosaamista, yhteistyöyrityksiä ja –malleja toteuttaa simulaatiovalmennuksia jatkossa maksullisena toimintana. Voimme Sedussa olla kaikki ylpeitä asiantuntijuudestamme ja työelämälähtöisyydestämme.

 

Kysy lisää

Sirke Uitto, sosiaali- ja terveysala
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

 

Tutustu myös

Salminen-Tuomaala, Mari: Hyvinvointialan pk-yritysten henkilökunnan osaamisen kehittyminen. SeAMK (verkkolehti). 2.12.2019.