Hyvä työpaikkaohjaaja, sinulle on tarjoutunut haastava ja antoisa tehtävä. Olet mukana kehittämässä työpaikkasi henkilöstön osaamista. Oppisopimus on yhteistyötä ja ohjaajana mahdollistat ja organisoit työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Samalla tietoa vaihtuu molemmin puolin ja tilanteesta hyötyvät sekä työnantaja, työntekijä että sinä itse.

Näin onnistut ohjauksessa:

Jokaisen yksilön ohjaustarve on erilainen. Jotkut tarvitsevat enemmän tukea, neuvontaa sekä opastusta, toiset toimivat ja oppivat itsenäisesti. Tämä vaikuttaa siihen, millaisia ohjaustapoja sinun kannattaa ohjaajana käyttää. HOKS, opiskelijan Henkilökohtainen kehittämissuunnitelma sisältää tavoitteet koulutukselle, joten tutustu siihen. Järjestäkää aikaa säännöllisille tapaamisille ja ohjauskeskusteluille, opiskelijan tarpeen mukaan.

-Jos työskentelette yhdessä päivittäin, ohjaus ja perehdytys käyvät luontevasti töiden lomassa.

Myös kehittymisen seuranta ja palautteen antaminen tapahtuu sujuvasti vertaamalla nykytilaa lähtötilanteeseen. Muistathan hyödyntää myös muita työyhteisön jäseniä.

-Jos työskentelette yhdessä satunnaisesti, järjestäthän aikaa säännöllisille ohjauskeskusteluille. Käykää läpi, miten opiskelijan kehittyminen näkyy käytännön työtehtävissä.

Työpaikkaohjaajan erilaiset roolit

Aloittelijan ohjaaminen - Opastajana
lästä riippumatta jokainen on noviisi aloittaessaan uudella alalla, uudessa työpaikassa tai työtehtävässä. Ohjaamisen voi aloittaa perehdyttämällä alanne ja työpaikkanne käytänteisiin ja sanastoon. Alussa opiskelija tarvitsee tietoa, tukea ja neuvoja. Tällöin työpaikkaohjaajan merkitys on suurin. Opastajana toimiminen voi tarkoittaa tehtävien tarkkaa selvittämistä, neuvomista vaihe vaiheelta, mallina ja esimerkkinä toimimista sekä virheiden korjaamista. Muista antaa kannustavaa palautetta ja rohkaista itsearviointiin.

Kehittyvän ohjaaminen - Valmentajana
Työpaikkaohjaajan rooli muuttuu sitä mukaa kun opiskelijan osaaminen kehittyy. Vähitellen voit antaa hänelle enemmän vastuuta ja roolisi kasvaa tasavertaiseksi valmentajaksi. Anna opiskelijalle tilaa oivaltaa itse. Neuvominen ja opastaminen jäävät vähemmälle, kun heität pallon takaisin kysymällä, miten tämän tekisit itse. Rohkaise ja kiitä ja anna tarvittaessa korjaavaa palautetta ystävällisesti. Kun opiskelijan varmuus lisääntyy, hän selviää itsenäisesti myös vaikeammissa tilanteissa.

Ammattilaisen ohjaaminen - Mentorina
Usein kuvitellaan, että ammattilainen ei tarvitse ohjausta tai tukea. Kukaan ei kuitenkaan kehitä itseään ja omaa työtään tyhjiössä vaan toisten kanssa keskustellen. Sinulla on juuri sellaista asiantuntijuutta, jota opiskelija on hankkimassa. Kun ohjaat ammattilaisena toimivaa kollegaa tai esimiestä, toimit mentorin roolissa: esittämällä hyviä kysymyksiä tuet oppimista paremmin kuin antamalla selviä vastauksia. Ohjauskeskustelut auttavat selkeyttämään tavoitteita ja jäsentämään työtapoja.

Huom.! Jos oppisopimukseen tulee muutoksia, ilmoitathan niistä meille, kiitos. Esim.

- oppisopimuksen pidennys, lyhennys, keskeytys
- työpaikkaohjaaja vaihtuu
- opiskelijan yksikkö/työpaikka vaihtuu, jos y-tunnus muuttuu
- yli kuukauden mittaiset sairaslomat

Oppisopimusopintojen eteneminen ja työpaikkaohjaajan rooli opiskelijan tukena

 

Opso opintojen eteneminen ja TPO rooli opiskelijan tukena.png 

Oppisopimuksen roolit ja vastuut

Työnantaja - Mahdollistaa opiskelijan ammattitaidon hankkimisen HOKSin mukaisissa työtehtävissä. Suunnittelee ohjauksen, nimeää työpaikkaohjaajan ja osallistaa henkilöitä, joilla on valmiudet ja resurssit ohjaukseen. Huolehdithan, että työpaikkaohjaaja ja muu henkilöstö ovat tietoisia opiskelijan oppisopimukseen liittyvistä työtehtävistä ja näytöistä. Järjestää opiskelijalle mahdollisuuden osallistua teemapäiville suunnitelmien mukaan.

Työpaikkaohjaaja - Huolehtii opiskelijan perehdytyksestä, osallistuu oppisopimuksen ja näytön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Ohjaa HOKSin mukaan ja antaa palautetta osaamisen kehittymisestä. Tekee ohjausyhteistyötä opettajan ja työyhteisön kanssa.

Opiskelija - Osallistuu HOKSin suunnitteluun ja tekee HOKSin tavoitteiden mukaisia työtehtäviä työpaikalla työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena. Noudattaa työpaikan työturvallisuusmääräyksiä ja sovittuja työaikoja sekä muita määräyksiä. Osallistuu HOKSissa sovittuun osaamisen hankkimiseen muissa oppimisympäristöissä. Arvioi oman osaamisensa kehittymistä.

Sedu - Varmistaa työpaikan soveltuvuuden tutkintoon ja näyttöön sekä työpaikkaohjaajan ohjausosaamisen. Laatii HOKSin ja oppisopimuksen opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Tukee oppisopimustyöpaikkaa koulutuksen ja näyttöjen toteuttamisessa. Järjestää mahdolliset teoria- ja verkko-opinnot HOKSin mukaan.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen

Ammattitutkintostipendi 400€ myönnetään opiskelijalle, joka on suorittanut näyttötutkintona perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ja joka on ollut työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta. Hakulomake löytyy Työllisyysrahaston sivulta: www.tyollisyysrahasto.fi

Sedu on kehittänyt työpaikkaohjaajakoulutuksiaan ja tarjolla on työpaikkaohjaajille monenlaisia vaihtoehtoja kehittää osaamistaan, uusimpina verkossa tapahtuvat koulutukset.

Työpaikkaohjaajakoulutus tukee työpaikkaohjaajaa hänen tehtävässään ja kehittää työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Työpaikkaohjaajien koulutukset ovat maksuttomia ja niistä saa todistuksen.

Katso lisätietoa työpaikkaohjaajakoulutuksistamme täältä ja ilmoittaudu

Ohjaan.fi materiaalipankki apunasi:

Onnistunut ohjaus https://ohjaan.fi/wpcontent/uploads/2017/09/Onnistuneen_ohjauksen_periaatteet.pdf

Oppiva työpaikka https://ohjaan.fi/muistilista-esimiehelle/

Mahdollistava työpaikka https://ohjaan.fi/wp-content/uploads/2017/10/Mahdollistava-työpaikka.pdf