Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja

Aloituspäivä
Alkaa 05.08.2019
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp
Kenelle?
Koulutukseen voivat hakea kaikki alasta kiinnostuneet.
Koulutus on tarkoitettu myös sinulle, jolla on jo ammatillinen tutkinto ja kenties työkokemustakin ja haluat vaihtaa alaa. Opiskelet päiväkoulutuksessa.
Sisältö
Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689879
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.
Miksi Sedu?
Meillä on oppimista tukeva ympäristö ja ilmapiiri - "pulpetista pois"! Meiltä valmistuu ajassa kiinni olevia alan osaajia.
Opettajat lähtevät innolla kokeilemaan uusia juttuja; simulaatio on jo luonteva osa arkea. Nyt kokeillaan robotiikkaa ja tekoälyä (hoivahylje, hoivarobotti). Teknologiaa hyödynnetään innokkaasti; monipuoliset oppimisympäristöt ja Skypen hyödyntäminen takaavat opiskelijalle mahdollisuuden oppia lisää työpaikalla Suomessa ja maailmalla. Opettaja ohjaa tarvittaessa etänä!
Mitä saat?
Ennen osaamisalan opintoja opiskelija suorittaa kaksi pakollista ammatillista tutkinnon osaa:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.
Näiden pakollisten tutkinnon osien suorittamisen jälkeen siirrytään osaamisalaopintoihin. Osaamisalat koostuvat kahdesta tutkinnon osasta, joiden lisäksi valitaan vielä valinnainen tutkinnon osa oman kiinnostuksen ja osaamisalaopintojen mukaan.
Vuosittain Seinäjoella alkaa 5–6 osaamisalaa, voit valita seuraavista:
- ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
- lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
- mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
- sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
- suunhoidon osaamisala
- vammaistyön osaamisala
Keskeistä lähihoitajan ammattitaidossa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Lähihoitajalla on hyvä terveys ja halua huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista.
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
- ikääntyneiden palveluihin
- ikääntymismuutoksiin, sairauksiin, lääkehoitoon, kotihoitoon ja saattohoitoon
- voimavaralähtöiseen, kuntouttavaan vanhustyöhön sekä mielekkään elämän edistämiseen
- asiakasturvallisuuteen ja ergonomiaan
- ikääntyneen ravitsemukseen ja suunhoitoon.
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
- alle kouluikäisen, koululaisen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen sekä hyvinvoinnin tukemiseen
- sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoitoon ja kuntoutukseen
- varhaiskasvatukseen, perhetyöhön ja lastensuojeluun
- luoviin toimintoihin (kädentaidot, liikunta, musiikki)
- yksittäisen lapsen ja nuoren sekä erilaisten ryhmien ohjaamiseen
- lasten ja nuorten keskinäisen vuorovaikutuksen tukemiseen sekä terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen.
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
- mielenterveyteen ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen
- asiakkaiden hoitoprosessin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
- mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kuntoutukseen ja lääkehoitoon.
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
- perushoitoon ja huolenpitoon asiakkaan / potilaan tarpeiden mukaisesti
- eri-ikäisten sairaanhoitoon ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan hoitoa mm. terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa, kotihoidossa sekä palvelutaloissa
- lääkehoitoon ja lääkkeiden vaikutusten seurantaan
- ruokahuoltoon, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.
Suunhoidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
- suun terveyteen, suun sairauksiin ja lääkehoitoon suun hoidossa
- perus- ja erikoishammashoidossa työskentelemiseen
- alan työvälineisiin sekä hoitoympäristön toimintavalmiudesta huolehtimiseen
- aseptiseen työskentelyyn ja välinehuoltoon
- radiologisten tutkimusmenetelmien käyttämiseen
- terveysneuvontaan.
Vammaistyön osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
- kasvun ja kehityksen tukemiseen vammaisen ihmisen elämänkaaren aikana
- vammaisuuden eri muotoihin ja lisävammoihin
- vammaisten yhteiskunnalliseen asemaan, osallisuuteen ja ihmisoikeuksiin
- perushoidolliseen osaamiseen vammaistyössä
- päivittäisissä toiminnoissa ohjaamiseen ja toimintakyvyn edistämiseen.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta.
http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon:
* sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
* sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
* veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
* päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
Mitä on hyvä tietää?
Opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla.
Jos suoritat tutkinnon ja olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä, sinulla on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä. Lue lisää: www.tyollisyysrahasto.fi
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Voit hakea jatkuvassa haussa, koulutus alkaa elokuussa 2019 päiväkoulutuksena. Haku päättyy 2.8.2019.
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut alasta tai sinulle, jolla on jo ammatillinen tutkinto ja kenties työkokemustakin ja haluat vaihtaa alaa.
Yksipäiväinen soveltuvuuskoe ti 6.8. Sedu Kirkkokadun opetuspisteessä (Kirkkokatu 10, 60100 Seinäjoki). Kokeeseen kutsutaan kirjeitse/sähköpostilla/puhelimitse.
Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet kutsutaan suomen kielen kokeeseen. Koe järjestetään perjantaina 9.8.2019 klo 9.00 Sedu Kirkkokadun opetuspisteessä Seinäjoella. Kokeeseen kutsutaan kirjeitse/sähköpostilla.
Lisätietoja
Sedu Hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi