Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Aloituspäivä
08.01.2018
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Kesto
180 osp
Kenelle?
Jos sinulla on jo ammatillisen tutkinto, voit hakea koulutukseen.
Lähetä viimeisimmät koulu- ja työtodistukset Sedu Hakijapalveluihin joko skannamalla (hakijapalvelut(at)sedu.fi) tai postitse: Sedu Hakijapalvelut, PL 313, 60101 Seinäjoki.
Mitä saat?
Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan suorittaneen lähihoitajan tyypillisiä työympäristöjä ovat päiväkodit, ryhmikset, erilaiset koulut (koulunkäynnissä avustaminen ja ohjaaminen) ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä sairaalassa lastenosastot, lastensuojelu ja perhetyö.
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä mm. terveyskeskusten vastaanotossa ja vuodeosastolla, sairaalassa, palvelutalossa tai palvelukeskuksissa, vanhainkodissa ja asiakkaan kotona.
Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Lähihoitaja voi toimia myös yrittäjänä. Koulutuksen tuottama laaja-alainen osaaminen mahdollistaa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin.
Lähihoitajalla on valmistuttuaan hyvät vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaidot sekä ammattieettistä osaamista,
vahvaa osaamista hoito-, huolenpito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ohjaustehtävissä, kyky toimia moniammatillisessa työryhmässä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä, monipuolista tietoperustaa, jota soveltaa työssään sekä halua oppia uutta, hyvä terveys ja halu huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista.
Sisältö
Pakollisten tutkinnon osien aikana opiskelija saavuttaa ammatillisen perusosaamisen: hän osaa tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan. Tämän jälkeen siirrytään osaamisalan opintoihin.
Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen -osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy:
alle kouluikäisen, koululaisen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen sekä hyvinvoinnin tukemiseen
sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoitoon ja kuntoutukseen
varhaiskasvatukseen, perhetyöhön ja lastensuojeluun
luoviin toimintoihin (kädentaidot, liikunta, musiikki)
yksittäisen lapsen ja nuoren sekä erilaisten ryhmien ohjaamiseen
lasten ja nuorten keskinäisen vuorovaikutuksen tukemiseen sekä terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen
Sairaanhoidon ja huolenpidon –osaamisalassa opiskelija syventyy:
perushoitoon ja huolenpitoon asiakkaan / potilaan tarpeiden mukaisesti
eri-ikäisten sairaanhoitoon ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan hoitoa mm. terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa, kotihoidossa sekä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa
lääkehoitoon ja lääkkeiden vaikutusten seurantaan
ruokahuoltoon, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen (teoriatunnit ja käytännön harjoitukset ja tekemällä oppiminen mm. erilaisten ohjaustilanteiden suunnittelu ja toteutus, opintokäynnit, ryhmänohjausharjoitukset) sekä työssäoppiminen työpaikoilla vuorottelevat koko koulutuksen ajan. Tutkintoon liittyvät näytöt annetaan työssäoppimispaikoilla. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma, jossa myös aikaisempi osaaminen ja taidot sekä mahdolliset tuen tarpeet selvitetään.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä linkistä: http://www.oph.fi/download/167903_Maarays_27_011_2015.pdf
Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää hakijalta hänen terveydentilaansa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää näitä tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.
Opiskelijaksi hakijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.
Mitä on hyvä tietää?
Koulutuskeskus Sedun lähihoitajakoulutuksessa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Yhteistyökumppaneita on useissa Euroopan maissa sekä Ugandassa ja Intiassa. Ulkomaanjakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvista opinnoista ulkomailla. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 4-6 viikkoa. Oppilaitos tukee ulkomaanjaksoa rahallisesti.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa.
Osaamisalan opinnot painottuvat tutkinnon loppuun. Ennen osaamisalan alkua hakija suorittaa pakolliset ammatilliset tutkinnon osat. Opiskelija hakee osaamisalaan 1 - 2. lukuvuoden aikana kirjallisella hakemuksella. Osaamisalan opinnot alkavat, kun kaikki lähihoitajan tutkintoon kuuluvat pakolliset tutkinnon osat on suoritettu.
Lisätietoja
Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275
email: hakijapalvelut(at)sedu.fi
Hae tähän koulutukseen

Sedu

Koulukatu 41 (PL 75), 60100 Seinäjoki
p. 020 124 5000 / info(at)sedu.fi
kirjaamo(at)sedu.fi

Hakijapalvelut
Kirkkokatu 10, 60100 Seinäjoki
p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi