Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
9.12.2021

Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021: Yrityksillä voimakas tarve rekrytoida ja kasvattaa osaamista

Robotti tekee, mitä ihminen pystyy sille opettamaan. Tutkimuksen mukaan alueella on paljon yrityksiä, joiden kanssa Sedulla ei vielä ole yhteistyötä.

Eteläpohjalaiset yritykset tuovat esille selkeän tarpeen rekrytoida työntekijöitä sekä hankkia lisää osaamista lähivuosina. Tiedot perustuvat Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021 -hankkeen kyselytutkimukseen, joka toteutettiin syksyn 2021 aikana. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sedu, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamari.

Kyselyyn vastasi yhteensä 218 eteläpohjalaista yritystä eri toimialoilta. Vastanneista yrityksistä valtaosa, 88 % aikoo rekrytoida työntekijöitä seuraavan kahden vuoden aikana. Suuri osa yrityksistä myös kokee tarvitsevansa lisää osaamista. Kolme selvästi eniten mainintoja saanutta osaamisen osa-aluetta olivat johtaminen ja esimiestyö (39 % yrityksistä), digitalisaatio (36 %) ja myynti (36 %).  

-    Johdon ja esimiesten valmennuksille on edelleen kysyntää, ja siihen Sedu vastaa Esimiesareenan koulutustarjonnalla yhteistyössä Seamkin kanssa. Opiskelijoita nyt noin 300, ja osaamisbarometrista saatiin vahvistusta kehitysteemoille: digitalisaatio, myynti ja markkinointi sekä teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa, esim. asiakashallintajärjestelmissä, datan keräämisessä ja analysoinnissa. Myös robotiikan ja automaation täsmäkoulutusten kysyntä on tasaisessa kasvussa, painottaa koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Pasi Artikainen.

-    Sedu päivittää jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa alueen tarpeiden mukaan, siksi osaamistarpeiden tutkimus oli tärkeä ja tuloksia tutkitaan koulutusaloittain, vakuuttaa Artikainen ja painottaa joustavaa kouluttautumista työn ohessa.

Artikainen korostaa Sedun verkkototeutuksia, jolloin opiskelija voi ajasta ja paikasta riippumatta kasvattaa osaamistaan mutta pitää ammatillisessa koulutuksessa tärkeänä myös käytännössä oppimista, mikä näkyy Sedun panostuksissa oppimisympäristöjen uudistamiseen.

Rekrytoinnin onnistumisia ja haasteita

Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä noin ¾ oli viimeisen kolmen vuoden aikana rekrytoinut uusia työntekijöitä. Rekrytointitavoista toimivimmaksi yritykset arvioivat harjoittelijan tai työelämässä oppijan rekrytoimisen.

-    Opiskelijat työllistyvät hyvin työssäoppimispaikkoihin, ja työnantajat haluavat myös pitää osaajista kiinni, tulkitsee Sedun innovaatiopäällikkö Marja-Terttu Kurunsaari tuloksia.

Vastanneista yrityksistä noin 60 % ilmoitti rekrytointien onnistuneen hyvin ja 10 % jopa erinomaisesti, sen sijaan 30 % totesi onnistuneensa huonosti tai erittäin huonosti. Yritysten arvioidessa syitä rekrytoinneissa kohdatuille haasteille, useimmin esille nousivat sopivien hakijoiden puute (77 % yrityksistä) ja hakijoiden tarvittavan osaamisen puute (51 %).

Yritykset tunnustavat tarpeen myös kansainvälisille rekrytoinneille riittävän työvoiman saamiseksi, mikä nousi esiin hankkeessa järjestettyjen toimialakohtaisten työelämäfoorumeiden keskusteluissa. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 18 % aikoo rekrytoida kansainvälisesti.

Sedu haluaa parantaa yritysyhteyksiä

Viimeisen kolmen vuoden aikana oli yli puolet yrityksistä tehnyt SeAMKin ja Sedun kanssa yhteistyötä. Tyypillisin yhteistyön muoto oli harjoittelija SeAMKista, työssäoppija Sedusta tai kausityöntekijän palkkaaminen opiskelijoista. Myös Sedun oppisopimusyhteistyö ja SeAMKin opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt olivat tulleet yrityksille käytännön kokemuksen kautta tutuiksi.

Noin puolet vastanneista yrityksistä haluaisi saada lisää tietoa yhteistyömahdollisuuksista Sedun ja SeAMKin kanssa. Enemmän tietoa toivottaisiin erityisesti harjoitteluista ja työelämässä oppimisesta (52 % yrityksistä).
-    Tutkimuksen mukaan on paljon yrityksiä, joiden kanssa meillä ei ole yhteistyötä. Sedun tulee laajentaa työelämäyhteistyötä kaikille toimialoille. Olemme tunnistaneet ilmiön koulutuksen kasautumisesta, joten meillä on kehitettävää koulutuspalvelujen tunnettavuudessa. Meidän tulee uudistaa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja ja kokeilla myös uudenlaisia palveluja, jotta tavoitamme ne, joita on vaikea saada koulutukseen. Haluamme kehittää esimerkiksi maahanmuuttajien urapolkuja. Verkkosivustouudistuksemme on osa tätä, nostaa Artikainen esiin toimenpiteinä, joihin osaamisbarometri antaa aihetta.

Hankkeen ja kyselyn tausta

Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021 toteutettiin syyskuussa kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Käytännön toteutus oli verkkokysely, jonka linkin SeAMK ja Sedu lähettivät sähköpostitse yhteensä noin 940 yhteistyöyritykselleen. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan kauppakamari välitti kyselyn jäsenistölleen ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien syyskuun 2021 jäsentiedote sisälsi linkin kyselyyn.

Hankkeessa toteutettiin verkon välityksellä myös kolme toimialakohtaista työelämäfoorumia: kone- ja tuotantotekniikka, sosiaali- ja terveysala sekä matkailu- ja ravitsemisala. Foorumeissa esiteltiin tärkeimpien päätulosten lisäksi ko. toimialakohtaisia tuloksia ja syvennettiin niitä työelämän edustajien kanssa.

Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämällä AKKE-kehittämisrahoituksella toteutetun Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021 -hankkeen tavoitteena oli selvittää ja tunnistaa eteläpohjalaisten eri toimialojen yritysten:
• rekrytointitoimia lähimenneisyydessä ja tulevaisuudessa sekä rekrytoinnin onnistumisia ja haasteita
• ajatuksia kansainvälisen työvoiman rekrytoimisesta
• henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita
• yritysten digitalisaatio-osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita
• oppilaitosyhteistyön tapoja sekä kehittämistä SeAMKin ja Sedun kanssa.

Lisätietoja:
innovaatiopäällikkö Marja-Terttu Kurunsaari, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, p. 040 868 0814
kuntayhtymän johtaja, rehtori Pasi Artikainen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, p. 040 830 2415