Napauta superhaku
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
6.7.2018

Virtuaalinen oppiminen kiinnostaa autokorjaamoita

Autoala_uutinen_440x480.jpg

Sedu autoalan opettaja Juha-Matti Nieminen on tehnyt osana ylempää AMK-tutkintoa tutkimuksen, jossa tutkittiin suomalaisten riippumattomien autokorjaamoiden valmiuksia ja halukkuutta digitaaliseen koulutukseen. Samalla selvitettiin millaiset digitaaliset oppimismenetelmät palvelevat parhaiten korjaamoiden koulutusta.


Autoalan digitalisaatio ajankohtainen asia


Niemisen opinnäytetyön aihe ja tavoitteet syntyivät työelämän tarpeesta. Yhteistyö Suomen Työkalun kanssa auttoi tavoittamaan autokorjaamot. Suurin osa vastanneista oli hyvin kokeneita autoalan ammattilaisia ja pääosa itsenäisiä, korjaamoketjuihin kuulumattomia korjaamoita.

Tutkimus osoittaa autoalan digitalisaation olevan hyvin ajankohtainen asia. – Riippumattomat korjaamot ovat kuitenkin hankalassa tilanteessa, kun tekniikan kehittyessä heidän toimialansa kapenee koko ajan, Nieminen kertoo. Riippumattomilta korjaamoilta puuttuvat läheiset, suorat kontaktit autonvalmistajiin. – Heillä on tarvetta siirtyä digitaalisille alustoille, mutta ehkä eniten niihin siirtymistä puoltaa asiakkaan halu saada palvelua verkossa, Nieminen toteaa.

Autokorjaamot ovat tutkimuksen mukaan myös halukkaita saamaan diagnoosiapua korjattavaan kohteeseen etäohjausalustaa ja kameratekniikkaa käyttämällä. – Digitalisaatioon löytyy tahtotilaa, varsinkin kun kyseessä on selkeästi hyötyä tuottava palvelu, Nieminen kiteyttää.


Kustannustehokkaat koulutuspalvelut kiinnostavat


Kouluttautuminen on yksi keino riippumattomien korjaamoiden kilpailukyvyn parantamiseksi, ja se kiinnostaa heitä. Merkittävimmät esteet runsaammalle kouluttautumiselle ovat koulutuskustannukset ja ajanpuute. Koulutuskustannukset muodostuvat koulutushinnasta, matkoista ja korjaamotuoton menetyksestä koulutuspäivältä.

– Digitaaliset koulutusmenetelmät puolestaan mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman kouluttautumisen, Nieminen kertoo. Merkkikorjaamoilla esimerkiksi autonvalmistajien verkkokurssit ovatkin olleet jo pitkään käytössä. Niemisen tutkimukseen vastanneista 87% oli kiinnostunut virtuaalisesta oppimisesta. - Autokorjaamot ovat myös valmiita sijoittamaan digitaalisiin välineisiin ja osalla onkin jo hyvin tarvittavaa välineistöä.

Sedussa on jo kokeiltukin kameratekniikalla toteutettuja koulutuksia. – Näistä on saatu hyvää palautetta, kouluttaja Timo Kangastupa kertoo. – Parhaillaan kaksi korjaamoa tekee ilmastoinnin lupakoulutusta Rovaniemeltä käsin.

Tutkimus osoitti myös, että autokorjaamoissa tunnetaan uuden työntekijän palkkaamiseen liittyvät asiat ja tuet mutta koulutuskustannuksiin liittyvistä yhteiskunnan tuista ei suurimmalla osalla vastanneista ollut tietoa.Uusia koulutustapoja tarjolle projektiluontoisesti


Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että uusia koulutustapoja tulee kehittää ja korjaamot kaipaavat verkossa tapahtuvaa oppimista enenevässä määrin. – Tulevaisuudessa korostuu yhtenäisten laitehankintojen ja koulutustapojen luominen autokorjaamoiden kouluttamisen osalta, Nieminen kertoo.

Koulutustarvetta autoalalla siis löytyy, mutta miten tästä tulisi edetä? – Riippumattomien korjaamoiden kouluttaminen tulisi viedä projektiluontoisesti eteenpäin, jotta uudet toimintamallit muotoutuisivat asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi, Nieminen toteaa.


SEDU AUTOALA