Harkintaan perustuva valinta

Sedu voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Hakijan koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon harkintaan perustuvassa valinnassa.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat

Hakija voi hakea oppimisvaikeuksiin vedoten, jos hänellä on todettu haasteita oppimisessa ja hän on saanut oppimiseensa tukea. Oppimisen haasteet ovat heikentäneet hakijan opintomenestystä. Hakijalla on kuitenkin riittävät edellytykset selvitä opinnoista oppilaitoksen tarjoaman tuen turvin.

Liitä hakemuksen liitteeksi seuraavat lisäselvitykset:

 • Erityisopettajan, psykologin, opinto-ohjaajan tai muun asiantuntijan selvitys, jossa kuvataan, miten oppimisvaikeus on vaikuttanut osaamiseen ja arviointiin. Selvityksestä tulee ilmetä, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti opinnoista selviytymisessä. Kannattaa myös perustella hakijan soveltuvuus hakemalleen alalle, harrastuneisuus, motivaatio, tet-kokemus yms. Voit käyttää pohjana Lisäselvitys harkintaan perustuvaan valintaan -lomaketta.
 • Kopio hojks:sta tai oppimissuunnitelmasta
 • Viimeinen todistus tai väliarviointi, jossa näkyvät kaikkien oppiaineiden arvosanat

Hakija voidaan kutsua oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen.

Hakija voi hakea sosiaalisella syyllä, jos hänen opintomenestykseensä ovat vaikuttaneet syyt henkilökohtaisessa elämässä, haasteet sosiaalisessa kanssakäymisessä ja hyvinvoinnissa. Tällaisia haasteita ovat mm. lastensuojelutoimet, koulukiusaaminen, hakijan pitkäaikaissairaus tai hänen läheisensä pitkäaikaissairaus tai kuolema.

Liitä hakemuksen liitteeksi seuraavat lisäselvitykset

 • psykologin, lääkärin, kuraattorin, terveydenhoitajan, opinto-ohjaajan tai muun asiantuntijan selvitys/selvitykset, joissa kuvataan, miten hakijan elämäntilanne ja kokemukset ovat vaikuttaneet koulusuoriutumiseen. On myös hyvä perustella hakijan soveltumista hakemalleen alalle, harrastuneisuus, motivaatio, tet-kokemus yms. Voit käyttää pohjana Lisäselvitys harkintaan perustuvaan valintaan -lomaketta.
 • viimeisen todistus tai väliarviointi, jossa näkyvät kaikkien oppiaineiden arvosanat.

Hakija voidaan kutsua oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen.

Hakija voi tulla valituksi koulutuspaikkaan ilman peruskoulun päättötodistusta vain harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Liitä hakemuksen liitteeksi seuraavat lisäselvitykset:

 • vapaamuotoinen selvitys omasta tilanteestasi koulutuspaikkaa hakiessasi, motivaatiosta alaa kohtaan, kokemukset alalta ja/tai mahdollisesta työkokemuksesta. Perustele, miksi sinun olisi hyvä päästä hakemaasi koulutukseen.
 • viimeisin koulutodistus tai selvitys, miksi todistus puuttuu

Huom! Jos perusopetuksen päättötodistus on hukassa, et voi vedota koulutodistuksen puuttumiseen. Hakijan tulee pyytää kopio todistuksesta koulusta, joka päättötodistuksen on myöntänyt.

Hakija voidaan kutsua oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen.

Hakija on suorittanut perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän ulkomailla, todistus on hyvin puutteellinen tai vaikeasti vertailtavissa. Näillä todistuksilla hakija voi tulla valituksi vain harkintaan perustuvan valinnan kautta. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hakijalla tulee olla todistus suomen kielen taidosta tai hänen tulee osallistua kielikokeeseen.

Liitä hakemuksen liitteeksi seuraavat lisäselvitykset

 • vapaamuotoinen selvitys omasta tilanteestasi koulutuspaikkaa hakiessasi, motivaatiosta alaa kohtaan, kokemukset alalta ja/tai mahdollisesta työkokemuksesta. Perustele, miksi sinun olisi hyvä päästä hakemaasi koulutukseen.
 • kopiot alkuperäisistä todistuksista
 • virallisen kielenkääntäjän todistamat suomenkieliset käännökset todistuksista

Hakija voidaan kutsua oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, koulutuksen järjestäjä arvioi kielitaidon riittävyyden ja hakijan motivaation opiskella hakemalleen alalle.
Hakijalla tulee olla todistus suomen kielen taidosta tai hänen tulee osallistua kielikokeeseen.
Hakija voidaan kutsua kielikokeeseen

Hakija voidaan kutsua oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen.

Mikäli hakijan perusopetuksen päättötodistukseen on merkitty yksilöllistetyn oppimäärän mukaisia opintoja matematiikassa ja äidinkielessä, hän voi tulla valituksi koulutukseen vain harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Liitä hakemuksen liitteeksi seuraavat lisäselvitykset:

 • Erityisopettajan, psykologin, opinto-ohjaajan tai muun asiantuntijan selvitys, jossa kuvataan, miten oppimisvaikeus on vaikuttanut osaamiseen ja arviointiin. Lausunnosta tulee ilmetä, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti opinnoista selviytymisessä. Kannattaa myös perustella hakijan soveltuvuus hakemalleen alalle, harrastuneisuus, motivaatio, tet-kokemus yms. Voit käyttää pohjana Lisäselvitys harkintaan perustuvaan valintaan -lomaketta.
 • kopio hojks:sta tai oppimissuunnitelmasta
 • viimeinen todistus tai väliarviointi, jossa näkyvät kaikkien oppiaineiden arvosanat

Hakija voidaan kutsua oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen.

Hakijan on täytettävä perustutkinnon valintakriteerit ja osallistuttava soveltuvuuskokeeseen, jos sellainen järjestetään. Soveltuvuuskoe saattaa sisältää ennakkotehtävän. Niiden lisäksi hakemuksen käsittely saattaa sisältää hakijan haastattelun.

Jos harkintaan perustuvan valinnan perusteena on oppimisvaikeudet (poislukien yksilöllistetty äidinkieli tai matematiikka) tai sosiaaliset syyt, hakija on mukana myös varsinaisessa pistevalinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valintaa ei puollettaisi. Jos alalla on soveltuvuuskoe, se on läpäistävä myös harkintaan perustuvassa valinnassa.

Oppimisvalmiuksia mittaava koe – mikä se on?

Oppimisvalmiuskoe on tietokonepohjainen, opiskelijan taitotasoon mukautuva oppimisvalmiuskoe, joka on suunniteltu ammatillisen koulutuksen harkinnanvaraisen valinnan tueksi. Koe tarjoaa hakijalle mahdollisuuden näyttää oppimisvalmiutensa tilanteissa, joissa peruskoulun päättötodistus puuttuu tai se ei ole vertailukelpoinen.

Koe kestää noin tunnin ja se järjestetään sovitusti joko yläkoulun tai Sedun tiloissa. Kokeeseen ei tarvitse valmistautua.

Hakeminen harkintaan perustuvassa valinnassa

Voit ilmoittaa hakevasi harkintaan perustuvassa valinnassa jokaisessa hakukohteessasi, tai vain osassa niitä. Jokaisessa hakukohteessa voi olla eri syyt/perusteet harkintaan perustuvaan valintaan. Toimita Sedun hakijapalveluihin tarvittavat liitteet hakuajan päättymiseen mennessä.

Toimi näin

Varmista esimerkiksi nykyisen oppilaitoksesi opinto-ohjaajalta tai erityisopettajalta, että sinulla on perusteet harkintaan perustuvaan valintaan.

Valmistele hakuusi liittyvien asiantuntijaselvitysten hankinta, esim. kuraattorin tai opinto-ohjaajan/erityisopettajan selvitys.

Täytä hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Tulosta hakulomake.

Toimita Sedu Hakijapalveluihin (osoite sivun lopussa):

 • tulostettu Opintopolun hakulomake
 • asiantuntijaselvitykset (erityisopettaja, opo, psykologi, sosiaalipalvelut jne.). Voit käyttää pohjana Lisäselvitys harkintaan perustuvaan valintaan -lomaketta.
 • viimeisin opiskeluarviointi/välitodistus, jossa näkyy kaikkien oppiaineiden arvosanat TAI perusopetuksen päättötodistus TAI todistus ulkomailla suoritetusta koulutuksesta
 • muut liitteet (muut liitteet, hojks/oppimissuunnitelma, tet-/työtodistus tms.)

Huom! Mikäli haet useampaan Sedun koulutukseen harkintaan perustuvalla valinnalla, toimita kaikista hakukohteista omat liitteet. Jos sama selvitys käy kaikkiin hakukohteisiin, voit kopioida ne. Liitteiden ensisijainen toimitustapa on kirjeposti. Kaikki hakemukset voi lähettää samaan Hakijapalveluiden osoitteeseen.

Palauta liitteet hakuaikana osoitteella

Sedu Hakijapalvelut / harkintaan perustuva valinta
PL 75
60101 Seinäjoki

hakijapalvelut(at)sedu.fi (vain salatut tiedostot)
040 830 2275