NÄYTTÖ J Ä R JEST E L M Ä T HOKS SOPIMUS O P P I- SOPIMUS KOULUTUS- SOPIMUS PEREH D YT Y S OH J AUS OP P I M IN E N ARVIO I NTI KEHITTÄ- MINEN PA L AUTE JÄLKIMARK- KINOINTI TARVE T Y Ö PA I KK O J E N TARVEKARTOITUK- SET T Y Ö PA I KK A O HJA A J A- KOULUTUKSET O PE T T A J A N TYÖELÄMÄ- OSAAMINEN T I ED O T U S J A MARKKINOINTI OP I SK EL IJAN OIKEUDET Vastavuoroinen kumppanuus — jatkuva dialogi työelämän kanssa P A L V ELU P R O SE S SI OPIS K ELIJALL E JA T Y ÖELÄ M ÄL L E KOULUTKSEN JÄRJESTÄJÄN TOI M I N T A PROSES S I R i i tt a T u o kk o 2 01 9 Työelämässä oppimisen palvelulupaus, Sedu